تضمین کیفیت یادگیری مجازی: استانداردسازی محتوای یادگیری بر اساس اصول آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22034/jei.2024.382758.2561

چکیده

محتوا بعد اصلی در هر برنامة درسی است. در حوزة یادگیری الکترونیکی نیز به علت وجود ابزارها و فناوری‌های متنوع تولید محتوا، هنوز چارچوب و دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به کمک آن به تولید یا انتخاب محتوای متناسب با اهداف یادگیری پرداخت. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص‌های آن‌ها بوده است تا بر این اساس بتوان برای هر نوع هدف آموزشی، با به‌کارگیری فناوری مناسب، محتوای مناسب و مؤثر را انتخاب یا طراحی کرد. رویکرد پژوهش کیفی است و از راهبرد طرح پدیدارشناسی بهره گرفته‌شده است. جامعة موردپژوهش کلیة مدرسان مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی هستند که تعداد 12 نفر از آن‌ها بر اساس طرح نمونه‌گیری گلوله‌برفی، به شکل هدفمند، تا رسیدن به اشباع داده انتخاب‌شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از شیوة مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده‌شده است. تحلیل داده‌ها و تعیین مقوله‌ها و استانداردها با فن کدگذاری کوربین و اشتراوس و با استفاده از نرم‌افزار ماکس کیودا انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش به تدوین دو استاندارد آموزشی و 21 شاخص ضروری بر اساس طبقه‌بندی بلوماندرسون، برای طراحی یا انتخاب محتوای مؤثر و مناسب در حوزة یادگیری الکترونیکی انجامید. نتایج پژوهش می‌تواند طراحان و فناوران آموزشی را در طراحی محیط‌های یادگیری و مدیران و ارزیابان برنامه‌های یادگیری الکترونیک را در ارزیابی از محیط‌های یادگیری الکترونیکی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ensuring the quality of virtual learning: Standardization of learning content based on the principles of education

نویسنده [English]

 • Mehdi Eslāmpanāh
(PhD), Assistant Professor, Faculty of Management, Allāmeh Tabātabāi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Content is the main dimension of any curriculum. Despite the fact that there are various tools and technologies for producing e-content, there is still no comprehensive framework and guideline based on the science of education to help produce or select content tailored to the learning goals. The purpose of this study was to develop the educational standards and their indicators based on Bloom-Anderson’s taxonomy, so that we could select or design the appropriate and effective content for any type of educational purpose, applying appropriate technology. A qualitative research approach with the phenomenological design has been used. The research population included all instructors in the academic e-learning centers, from whom 12 instructors were selected through snowball purposeful sampling, up to the data saturation. Data was collected using semi-structured interviews. Analysis of data and determining the categories and standards were done using Corbin and Strauss's coding technique and Maxquda software. The results led to the development of 2 educational standards and 21 necessary indicators based on Bloom-Anderson’s taxonomy to design or select the appropriate and effective content in the domain of e-learning. The results of this research could help the educational designers and technologists in designing learning environments and they could also help the managers and evaluators of the e-learning apps to evaluate the e-learning environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E- learning Content
 • Educational Standards
 • Learning management system
 • Bloom-Anderson Taxonomy
 • ابراهیمی، مرضیه، عالیشاه، فرشته، و زمانی‌پور، فاطمه (1401). شناسایی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی از منظر دانشجویان. مجلة رویکردهای نوین آموزشی، 16(2)، 15-32. https://doi.org/10.22108/nea.2022.129442.1646
 • براری، نوری، معینی، علی، رضایی‌زاده، مرتضی، و عباسی، حامد. (1396). معلم آینده؛ نقش‌ها و وظایف در محیط‌های دیجیتال بر اساس نظریه ارتباط گرایی. فصلنامة علمی پژوهشی فناوری آموزش، 11(2)، 161-170. https://doi.org/10.22061/tej.2017.635
 • خاصه،علی‌اکبر، سهیلی، فرامرز، و دانا، ندا. (1401). نقش جامعة شبکه‌ای در هویت حرفه‌ای کتابداران آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 25(97)، 28-
 • خواستار، حمزه. (1388). ارائة روشی برای محاسبة پایایی مرحلة کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. مجلة روش‌شناسی علوم انسانی، 15(58)، 161-174.
 • سراجی، فرهاد، و شهبازی، محمدرضا. (1390). تولید محتوای الکترونیکی: مطالعة موردی مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث. نامة آموزش عالی، 4(13)، 143- 165.
 • سلیمی، سمانه، بهاری، آرمان، و مؤدی، بهنوش (1401). واکاوی تجارب زیستة معلمان دورة ابتدایی از نقاط قوت و ضعف شبکة آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19. مجلة رویکردهای نوین آموزشی، 16(2)، 98-81.
  https://doi.org/10.22108/2022.130245.1672
 • مهرمحمدی، محمد. (1395). تئوری‌ها، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در برنامة درسی. انتشارات آستان قدس رضوی.
 • میرزابیگی، محمدعلی، خرازی، سید کمال، و موسوی، امین. (1393). طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی بر اساس توسعة شناختی یادگیرندگان در آموزش عالی. فصلنامة مطالعات برنامة درسی 3(12)، 71-99.
 • Abubakar, A. K., Mustapha, A., & Raji, A. E. (2018, September). Development and Validation of E-Content in Teaching and Learning of Automobile Lighting System in Technical Colleges in Niger State, Nigeria. In O. Osho, Sh. M. Abdulhamid, F. J. Abduldayan, Sh. O. Ganiyu, H. O. Aliyu, S. A. Bashir and O. S. Adebayo (Eds), Proceedings of the 2nd International Conference on Information and Communication Technology and Its Applications (ICTA 2018) (pp. 53-57). School of information & communication technology federal University of technology.
 • Adelstein, D., & Barbour, M. K. (2017). Improving the K-12 online course design review process: Experts weigh in on iNACOL National Standards for Quality Online Courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(3). https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i3.2800
 • Barari, N., RezaeiZadeh, M., Khorasani, A., & Alami, F. (2022). Designing and validating educational standards for E-teaching in virtual learning environments (VLEs), based on revised Bloom’s taxonomy. Interactive learning environments, 30(9), 1640-1652. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1739078
 • Bayeck, R. Y., & Choi, J. (2018). The influence of national culture on educational videos: The case of MOOCs. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(1). https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i1.2729
 • Chang, C. C., Liang, C., Chou, P. N., & Lin, G. Y. (2017). Is game-based learning better in flow experience and various types of cognitive load than non-game-based learning? Perspective from multimedia and media richness. Computers in Human Behavior, 71, 218-227. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.031
 • Chang, L., Wu, T. T., & Su, CY. (2018). Exploration of Learning Effectiveness and Cognitive Load on Interactive and Non-interactive E-book Introducing into Nursing Education. In T. T. Wu, Y. M. Huang, R. Shadiev, L. Lin, and A. Starčič (Eds), Innovative Technologies and Learning (pp. 423-432). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99737-7_45
 • Ferreira, A., Moore, J. D., & Mellish, C. (2007). A study of feedback strategies in foreign language classrooms and tutorials with implications for intelligent computer-assisted language learning systems. International Journal of Artificial Intelligence and Education, 17(4), 389-422. http://hdl.handle.net/1842/4137
 • Hazarika, D., Poria, S., Gorantla, S.; Cambria, E., Zimmermann, R., & Mihalcea, R. (2018). CASCADE: Contextual Sarcasm Detection in Online Discussion Forums. arXiv preprint arXiv:1805.06413.
 • Jones, E. R. (2022, March 9-12). Implications of SCORM and emerging e-learning standards on engineering education [Conference presentation]. 2002 GSW, American Society for Engineering Education (ASEE). https://peer.asee.org/38744
 • Karahoca, D., Dulda, İ., Karahoca, A., Yücel, A., Gulluoglu, B., & Arifoglu, E. (2010). Interactive e-content development for vocational and technical education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5842-5849. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.955
 • Keser, H., & Karahoca, D. (2010). Designing a project management e-course by using project based learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5744-5754. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.938
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2
 • Lee, L. S., Ng, G. W.,Tan, K. Y. Shaharuddin, S. S., & Wan-Busrah, S. F. (2018). Integrating Interactive Multimedia Objects in Mobile Augmented Reality for Sarawak Tourism. Advanced Science Letters, 24(2), 1017-1021. https://doi.org/10.1166/asl.2018.10678
 • Munger, A. Sanders, A., & Smith, T. (2019). Multiple intelligences: Can MI be an effective tool in the classroom? Brigham Young University-Idaho. http://www2.byui.edu
 • Sherimon, P. C., Uthaman, N., Sherimon, V., & Aboraya, W. (2022). Instructional design of e-content in massive open online course platforms for higher education: An overview. International Journal of Applied Research, 8(6), 350-356. https://doi.org/10.22271/allresearch.2022.v8.i6e.9894
 • Shmelev, V., Karpova, M., & Dukhanov, A. (2015). An Approach of Learning Path Sequencing Based on Revised Bloom's Taxonomy and Domain Ontologies with the Use of Genetic Algorithms. Procedia Computer Science, 66, 711-719. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.11.081
 • Somyürek, S. (2015). The new trends in adaptive educational hypermedia systems. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 221-241. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1946
 • Tarawneh, R. A., Tarawneh, M. S., & Al-Najjar, K. A. (2022). Agricultural Policies Among Advisory and Cooperative Indicators in Jordan. International Journal of Research - GRANTHAALAYAH, 10(2), 10–17. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v10.i2.2022.4489
 • Wise, A. F., & Cui, Y. (2018). Learning communities in the crowd: Characteristics of content related interactions and social relationships in MOOC discussion forums. Computers & Education, 122, 221-242. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.021