تجربه‌های زیستة معلمان از یادگیری حرفه‌ای در محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، گروه مدیریت آموزشی و توسعة منابع انسانی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعة منابع انسانی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیارگروه روان‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.22034/jei.2024.374468.2500

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، فهم تجربه‌های زیستة دبیران دورة متوسطه از فعالیت‌های یادگیری حرفه‌ای در محیط کار است. به‌منظور دستیابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی (پدیدارشناسی) استفاده شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش را دبیران مدارسی دخترانه و پسرانة متوسطة شهرستان گناباد در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب و با درنظرگرفتن معیارهایی مانند معلمان کم‌تجربه (کمتر از 6 سال سابقه) و باتجربه (بالاتر از 10 سال سابقه)، داشتن تدریس تمام‌وقت در تمام یا بیشترین سال‌های خدمت، اشتهار به‌عنوان معلم نمونه، اقدام‌پژوه برتر یا فعال در حوزة درس‌پژوهی و سایر جشنواره‌ها، تجربة سرگروه آموزشی‌بودن و معلمی مدارسی خاص (تیزهوشان و نمونه) انتخاب شدند. در نهایت، با بیست نفر از دبیران به‌عنوان مطلعان کلیدی مصاحبه شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. همچنین، اعتبار نتایج بر اساس معیارهای چهارگانة لینکلن و گوبا و با اطمینان از موثق‌بودن داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه و نیز مستندسازی روند کدگذاری داده‌ها در مراحل گوناگون و بازبینی توسط اعضای تیم پژوهش تأمین شد.
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد، یادگیری سازنده‌گرایی (یادگیری تأملی، یادگیری از کار، بازخورد، یادگیری از راه تجربه)، یادگیری اجتماعی (یادگیری تعاملی، منتورینگ و یادگیری مشاهده‌ای)، یادگیری خودراهبر (خودتوسعه‌ای و فرصت‌های یادگیری) و یادگیری رسمی (آموزش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت)، به‌عنوان مضمون‌های اصلی استخراج‌شده از مصاحبه‌ها، تجربه‌های معلمان را از یادگیری حرفه‌ای در محیط کار به تصویر می‌کشند. این شناخت به حمایت و تسهیل برنامه‌های توسعة حرفه‌ای مستمر معلمان در محیط کار کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers' lived experiences of professional learning in the workplace

نویسندگان [English]

 • Havvā Ghorbānzādeh kalāti 1
 • Rezvān Hosseingholizādeh 2
 • Abbās Firoozābādi 3
1 MA Student in Human Resources Education and Development, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 (PhD), Associate Professor, Department of Educational Management and Human Resources Development, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 (PhD), Assistant professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aims to explore the lived experiences of secondary school teachers on the professional learning activities within their workplace. A qualitative research method with Phenomenological design was employed to achieve this objective. The participants were selected through purposeful sampling, focusing on the desirable cases such as teachers with varying levels of experience (less than 6 years or more than 10 years), full-time teaching experience, recognition as exemplary teachers or active researchers in lesson research and the other related festivals, experience as the head of the educational group, being teachers of special schools, and those known for their efficiency and expertise. A total of twenty professional teachers from Gonābād city's male and female secondary schools were chosen as the key informants. Data was collected through semi-structured interviews, and the open and axial coding were employed for the data analysis. Also, the validity of the results was obtained on the basis of the four criteria of Lincoln and Goba, with the assurance of the data obtained from the interview, the documentation of the data coding process at various stages and reviewing by the research team members. Findings revealed several categories that depicted teachers' experiences of professional learning in the workplace, including constructivist learning (reflective learning, learning from work, feedback, learning through experience), social learning (interactive learning, mentoring, and observational learning), self-directed learning (self-development and learning opportunities), virtual learning communities, and formal learning (short-term and long-term training). These categories offer insights into the complexities and dimensions of professional learning as perceived by the secondary school teachers. This understanding helps to support and facilitate the teachers' professional development programs in the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lived Experiences
 • Secondary School Teachers
 • Professional Learning in the Workplace
 • احمدی اقدم، جواد. (1397). نقش انگیزش یادگیری و یادگیری حرفه‌ای بر اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان ابتدایی شهرستان بناب [پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان]. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ebae4410153f4b88fdf107f94918bab9 .
 • اسماعیلی، آمنه، طاهری، مرتضی، و یونسی، جلیل. (1393). تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه‌ای‌گرایی: حمایت همکاران و مدیر. آموزش و توسعة منابع انسانی، 1(1)، 31-46.
 • باشکوه، محمد، و پورامینی، زهرا. (1395). تبیین روشی برای یادگیری غیررسمی مؤثر مدیران و معاونان مدارس متوسطة شهرستان اردبیل. روان‌شناسی مدرسه، 5(3)، 7-23.
 • بود، دیوید، و گریک، جان. (1393). درک یادگیری دووجهی در حین کار (ترجمة محسن قدمی و مسعود نیازمند). انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). (اثر اصلی در سال 1999 منتشرشده است).
 • خروشی، پوران. (1394). راهکارهای توسعة حرفه‌ای معلمان در کشورهای توسعه‌یافته، با تأکید بر ضرورت توجه به آن در دانشگاه فرهنگیان. راهبردهای نوین تربیت‌معلمان، 1(1)، 53-66.
 • دیبایی صابر، محسن. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های یادگیری غیررسمی معلمان دورة اول متوسطه (موردمطالعه: معلمان دورة اول متوسطة شهر تهران). آموزش و توسعة منابع انسانی، 7(26)، 124-141.
 • زراعتکار، سمیه، محمدی الیاسی، قنبر، زارعی متین، حسن، الوانی، سیدمهدی، و بابایی، محمدعلی. (1395). شناسایی روش‌های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ کشور. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 14(2)، 323-343.
 • سلاله نوری، علاء، جعفری، پریوش، و قورچیان، نادرقلی. (1396). شناسایی عوامل پدیداری و شرایط زمینه‌ای یادگیری حین کار معلمان. فصلنامة آموزش و توسعة منابع انسانی، 4(15)، 82-61.
 • ستاردباغی، علیرضا. (1399). شناسایی ماهیت، روش‌ها و عوامل مؤثر بر یادگیری‌های غیررسمی معلمان متوسطه دوم شهر کرج [رسالة دکتری، دانشگاه خوارزمی]. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/977b99fd3d74278e4be0ddfcd8c3694b.
 • عرفانی، نصراله، و امینی‌مفرد، مرضیه. (1399). بررسی راهکارهای توسعة حرفه‌ای معلمان ابتدایی شهر لالجین. توسعة حرفه‌ای معلم، 5(1)، 41-57.
 • گندمی حسنارودی، فهیمه، و سجادی، سیدمهدی. (1395). چرخش دیجیتال و دلالت‌های آن برای رشد حرفه‌ای معلمان: تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان. فناوری آموز،10(4)، 275-291.
 • گال، مردیت، گال، جویس، و بورگ، والتر. (1394). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روا‌‌ن‌شناسی (جلد اول، ترجمة احمدرضا نصر، محمود ابوالقاسمی، منیجه شهنی ییلاق، محمدجعفر پاک‌سرشت، زهره خسروی، علیرضاکیامنش، خسرو باقری، حمیدرضا عریضی، محمدخیر). انتشارات سمت. (اثر اصلی در سال 1941 منتشرشده است).
 • محمدی، رزگار، و حسنی، آرمان. (1398). بررسی تأثیر فرایند درس‌پژوهی بر توسعة حرفه‌ای معلمان. تدریس پژوهی، 7(1)، 1-19.
 • محمدپور، احمد. (1389). ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم‌پذیری. فصلنامة علوم اجتماعی، 17(48)، 73-105.
 • محمدزمانی، راضیه، و رهایی، علی. (1400). چگونه توانستیم توسعة حرفه‌ای معلمان را در دوران دنیاگیری بیماری کرونا ارتقا دهیم: اقدام‌پژوهی معلمان دبستان خیام شهرستان شهرضا. توسعة حرفه‌ای معلم، 6(1)، 107-119.
 • میراحمدی، خالد، خراسانی، اباصلت، ابوالقاسمی، محمود، و مهری، داریوش. (1398). اجتماعات یادگیری حرفه‌ای: راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 16(1)، 1-14.
 • نجفی، علی، رحیمیان، حمید، عباسپور، عباس، و طاهری، مرتضی. (1397). تأملی بر یادگیری محیط کار. فصلنامة فرایند مدیریت و توسعه، 31(3)، 1-14.
 • نادی، محمدعلی، یارمحمدیان، محمدحسین، و عزیزی، هاجر. (1392). ارتباط بین یادگیری غیررسمی، فرسودگی شغلی، سلامت روان و رضایت شغلی در میان کارگران شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان. مدیریت تولید و عملیات، 4(4)، 133-150.
 • نصیری نیا، شهاب. (1398). بررسی وضعیت «توسعة حرفه‌ای اثربخش» در بین معلمان ابتدایی شهر سنندج [پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان]. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1e48520934026cab2731de81fa5f206d.
 • هاشمی، شهناز. (1389). پژوهش‌های مدیریتی: آموزش رسمی یا غیررسمی. مجلة رشد مدیریت مدرسه، 9(1)، 28-30.
 • Assen, J. H. E., & Otting, H. (2022). Teachers’ collective learning: To what extent do facilitators stimulate the use of social context, theory, and practice as sources for learning?. Teaching and Teacher Education, 114, 103702. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103702
 • Çelik, K., Çelik, O., T., & Kahraman, Ü. (2021). Teachers’ informal learning in the context of development: resources, barriers, and motivation. Psycho-Educational Research Reviews, 10(2), 77-91.
 • Eraut, M. (2011). Informal learning in the workplace: Evidence on the real value of work-based learning (WBL). Development and Learning in Organisations, 25(5), 8–12.
 • Francisco, S. (2020). What novice vocational education and training teachers learn in the teaching workplace. International Journal of Training Research, 18(1), 37-54.
 • Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. Journal of educational administration, 49(2), 125-142.
 • Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Paloniemi, S. (2020). Emotions in learning at work: A literature review. Vocations and Learning, 13(1), 1-25. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09226-z
 • Horn, I. S., & Little, J. W. (2010). Attending to problems of practice: Routines and resources for professional learning in teachers’ workplace interactions. American educational research journal, 47(1), 181-217.
 • Javadi, F. (2014). On the relationship between teacher autonomy and feeling of burnout among Iranian EFL teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 770-774.
 • Kyndt, E., Gijbels, D., Grosemans, I., & Donche, V. (2016). Teachers’ everyday professional development: Mapping informal learning activities, antecedents, and learning outcomes. Review of educational research, 86(4), 1111-1150.
 • Kyndt, E., Govaerts, N., Smet, K., & Dochy, F. (2018). Antecedents of informal workplace learning: A theoretical study. In G. Messmann, M. Segers, & F. Dochy (Eds.), Informal learning at work: Triggers, antecedents, and consequences (pp. 12-39). Routledge.
 • Lecat, A., Raemdonck, I., Beausaert, S., & März, V. (2019). The what and why of primary and secondary school teachers’ informal learning activities. International Journal of Educational Research, 96, 100- 110.
 • Lecat, A., Beausaert, S., & Raemdonck, I. (2018). On the relation between teachers’(in) formal learning and innovative working behavior: the mediating role of employability. Vocations and Learning, 11(3), 529- 554.
 • Lohman, M. C. (2006). Factors influencing teachers’ engagement in informal learning activities. Journal of Workplace Learning, 18(3), 141–156.
 • Louws, M. L., Meirink, J. A., van Veen, K., & van Driel, J. H. (2017). Teachers' self-directed learning and teaching experience: What, how, and why teachers want to learn. Teaching and teacher education, 66, 171-183.
 • Marodin, J.K. Waterhouse, J., & Malik, A. (2017). Informal learning in the workplace: a framework to support an innovating environment. https://www.anzam.org/wp-content/uploads/pdf-manager/2843_ANZAM-2016-404-FILE001.PDF
 • Manuti, A., Pastore, S., Scardigno, A. F, Giancaspro, M. L., & Morciano, D. (2015). Formal and informal learning in the workplace: A research review. International journal of training and development, 19(1), 1-17. https://doi.org/10.1111/ijtd.12044
 • Mccarthy, K. E. (2016). An analysis of the formal and informal professional learning practices of middle and high school mathematics teachers [Doctoral dissertation, University of South Florida]. https://digitalcommons.usf.edu/etd/6318.
 • Moore, A. L., & Klein, J. D. (2020). Facilitating informal learning at work. TechTrends, 64(2), 219-228.
 • Meirink, J. A., Meijer, P. C., Verloop, N., & Bergen, T. C. (2009). How do teachers learn in the workplace? An examination of teacher learning activities. European journal of teacher education, 32(3), 209-224.
 • Noe, R. A., Tews, M. J., & Marand, A. D. (2013). Individual differences and informal learning in the workplace. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 327–335.
 • Porcell, M. A. (2020). Veteran Elementary Teachers' Perceptions about Teacher Professional Development: A Phenomenological Study [Doctoral dissertation, Azusa Pacific University]. https://www.proquest.com/openview/50b0c7cee3fefc7997fefa086b027bdd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&diss=y.
 • Qureshi, N. (2016). Professional development of teacher educators: challenges and opportunities [Doctoral dissertation, University of Warwick]. http://webcat.warwick.ac.uk/record=b2869978~S1.
 • Ruiz-Calleja, A., Prieto, L. P., Ley, T., Rodríguez-Triana, M. J., & Dennerlein, S. (2017, September). Learning analytics for professional and workplace learning: A literature review. In Proceedings of Data Driven Approaches in Digital Education - 12th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2017, (pp. 164-178). Springer.
 • Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2014). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. In Krolak-Schwerdt, S., Glock, S., & Böhmer, M. (Eds.), Teachers’ professional development (pp. 97-121). Brill.
 • Reimers, E. V. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. UNESCO: International Institute for Educational planning. https://www.teachersity.org/files/PDF/UNESCO%20-%20Teacher%20Professional%20Development.pdf
 • Sjöberg, D., & Holmgren, R. (2021). Informal workplace learning in Swedish police education–a teacher perspective. Vocations and Learning, 14(2), 265-284.
 • Sharimova, A., & Wilson, E. (2022). Informal learning through social media: exploring the experiences of teachers in virtual professional communities in Kazakhstan. Professional Development in Education. https://doi.org/10.1080/19415257.2022.2097291
 • Shoshani, A., & Eldor, L. (2016). The informal learning of teachers: Learning climate, job satisfaction and teachers’ and students’ motivation and well-being. International Journal of Educational Research, 79, 52-63.
 • Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P model of workplace learning: a literature review. Vocations and learning, 6(1), 11-36.
 • Gemeda, F. T., & Tynjälä, P. (2015). Professional Learning of Teachers in Ethiopia: Challenges and Implications for Reform. Australian Journal of Teacher Education, 40(5). https://doi.org/10.14221/
 • 2015v40n5.1 Vannasy, V., & Sengsouliya, S. (2022). Key predictors of the implementation of workplace learning in higher education. Andragoška Spoznanja, 29(1), 81-97.