واکاوی باورهای مدیران مدرسه‌ها در اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان (مرور نظام‌مند)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد تمام، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

10.22034/jei.2024.387197.2586

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیران مدرسه‌ها در تشکیل اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان و واکاوی باورهای مدیران دراین‌باره انجام شده است. پژوهش با استفاده از «روش کیفی» به صورت مرور نظام‌مند، مطابق با گام‌‌های ارائه شده توسط رایت و همکارانش (2007) صورت پذیرفته است. پژوهش‌های مرتبط از میان 9 مجلة پیشرو بین‌المللی در مدیریت آموزشی شناسایی و استخراج شدند. در مجموع، 35 مقالة مرتبط با هدف‌ها و سؤال‌های پژوهش حاضر انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سنتز داده‌ها در سه سطح کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت گرفته است.
18 کد باز (نشانه) در کد انتخابی «باورهای مدیران مدارس در تشکیل اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان» شناسایی شدند. این کدهای باز در قالب چهار مضمون محوری دسته‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد باور به اهمیت بسترسازی، باور به منش مردم‌سالارانه و رهبری مشارکتی، باور به توسعة حرفه‌ای تاملیِ جمعی و عملی، و باور به تعهد و مسئولیت مشترک برای تقویت یادگیری فراگیرندگان، مؤلفه‌های محوری باورهای مدیران مدرسه‌ها در تشکیل اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان هستند.
پیشنهاد می‌شود در گزینش و ارزشیابی و دوره‌های ضمن خدمت، ویژگی‌‌هایی که در این پژوهش حاصل و تجمیع شده پیشِ ‌روی مسئولان باشد تا از یک‌سو از حضور افرادی که دچار ضعف‌های شخصیتی و اخلاقی هستند در کسوت معلمی پیشگیری کنند و از سوی دیگر ضمن نظارت بر رفتار و عملکرد شاغلان و معلمان حاضر، ایشان را به خودسازی و اصلاح خویش برانگیزانند و در همه‌ حال، رشد مهارتی و توجه به آداب تربیتی را از ایشان مطالبه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the beliefs of school principals in the teachers' professional learning community: A systematic review

نویسندگان [English]

 • Monire Zamāni 1
 • Bijan Abdollāhi 2
 • Abdorrahim NavehEbrāhim 3
 • Hasanrezā Zeinābādi 4
1 PhD Candidate in Educational Management, Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
2 (PhD), Full Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
3 (PhD), Full Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
4 (PhD), Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the purpose of investigating the school principals’ role in the formation of teachers’ professional learning communities and analyzing the principals' beliefs about this. It was a qualitative study in the form of a systematic review, according to the steps provided by Wright et al. (2007). Related researches have been identified and extracted from 9 leading international journals on the educational management. A total of 35 articles related to the goals and questions of the current research have been selected and analyzed. Data synthesis has been done at three levels: open, central and selective coding. 18 open codes (indicators) were identified in the selected code "school principals' beliefs in the formation of teachers’ professional learning community". These open codes were categorized into4  core themes (strategic component). The results show that the belief in the importance of contextualization, the belief in the democratic nature and participatory leadership, the belief in collective and practical professional development, and the belief in the commitment and shared responsibility to strengthen the learners' learning are the central components of the beliefs of school principals in the formation of teachers' professional learning community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Teachers’ Professional Learning Community
 • Principals’ Beliefs
 • the Role of the School Principals
 • شاین، ادگار. (1383). فرهنگ سازمانی (ترجمة محمدابراهیم محجوب). انتشارات فرا
 • بوش، تونی، و میدلوود، دیوید. (1393). رهبری و مدیریت آموزشی (ترجمة محمدرضا آهنچیان و منصوره عتیقی). انتشارات رشد
 • Avidov-Ungar, O. (2018). Professional learning communities of teachers: Israeli principals’ perceptions. Journal of Educational Administration, 57(6), 658-674.
 • Bezzina, C. (2008). Towards a learning community: The journey of a Maltese Catholic Church School. Management in Education, 22(3), 22–27.
 • Boom-Muilenburg, S. N., Vries, S. d., Veen, K., Poortman, C. L., & Schildkamp, K. (2021). Understanding sustainable professional learning communities by considering school leaders’ interpretations and educational beliefs. International Journal of Leadership in Education. https://doi.org/10.1080/13603124.2021.1937705
 • Bredeson, P. V., & Johnsson, O. (2000). The school principal's role in teacher professional development. Journal of In-Service Education, 26(2), 385-401.
 • Carpenter, D., (2015). School culture and leadership of professional learning communities. International Journal of Educational Management, 29(5), 682–694.
 • Cherkowski, S. (2016). Exploring the Role of the School Principal in Cultivating a Professional Learning Climate. Journal of School Leadership, 26(3), 523–543.
 • Collinson, V. (2004). Learning to share, sharing to learn. Journal of Educational Administration, 42(3), 312–332.
 • Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M., & Espinoza, D. (2017). Effective Teacher Professional Development. Learning Policy Institute.
 • DuFour, R., DuFour, R., & Eaker, R. (2008). Revisiting Professional Learning Communities: New Insights for Improving Schools. National Education Service.
 • Dufour, R., Dufour, R., Eaker, R., & Many, T. (2006). Learning by doing: A handbook for professional learning communities at work. National Education Service.
 • Garrity, S. M., Bridi, J., Kotas, J., & Gianzero, G. (2021). Starting Small: A Descriptive Case Study of Principal Competencies That Support the PreK-K-3 Continuum. Journal of School Leadership, 32(4), 1-24.
 • Haiyan, Q., & Allan, W. (2020). Creating conditions for professional learning communities (PLCs) in schools in China: the role of school principals. Professional Development in Education, 47(4), 1–13.
 • Hallinger, P., & Heck, R. H. (1996). Reassessing the principal's role in school effectiveness: A Review of Empirical Research, 1980-1995. Educational Administration Quarterly, 32(1), 5-44.
 • Harris, A. (2003). Teacher Leadership as Distributed Leadership: Heresy, fantasy or possibility? School Leadership & Management, 23(3), 313–324.
 • Ho, J., Ong, M., & Tan, L. S. (2019). Leadership of professional learning communities in Singapore schools: The tight–loose balance. Educational Management Administration & Leadership, 48(4), 635-650. https://doi.org/10.1177/1741143219833698
 • Huffman, J. B., Olivier, D. F., Wang, T., Chen, P., Hairon, S., & Pang, N. (2015). Global conceptualization of the professional learning community process: transitioning from country perspectives to international commonalities. International Journal of Leadership in Education, 19(3), 327-351.
 • Huijboom, F., Van, M. P., Rusman, E., & Vermeulen, M. (2019). How to enhance teachers’ professional learning by stimulating the development of professional learning communities: operationalising a comprehensive PLC concept for assessing its development in everyday educational practice. Professional Development in Education, 46(5), 751-769.
 • Jones, C. M., & Thessin, R. A. (2017). Sustaining Continuous Improvement through Professional Learning Communities in a Secondary School. Journal of School Leadership, 27(2), 214–241.
 • King, F. (2011). The role of leadership in developing and sustaining teachers' professional learning. Management in Education, 25(4), 149–155.
 • Kruse, S. D., & Johnson, B. L. (2017). Tempering the normative demands of professional learning communities with the organizational realities of life in schools: Exploring the cognitive dilemmas faced by educational leaders. Educational Management Administration & Leadership, 45(4), 588–604.
 • Little, J. W. (2012). Professional community and professional development in the learning-centered school. In M. Kooy & K. van Veen (Eds.), Teacher learning that matters: international perspectives (pp. 22–44). Routledge
 • Mitchell, C., & Sackney, L. (2006). Building Schools, Building People: The School Principal's Role in Leading a Learning Community. Journal of School Leadership, 16(5), 627-640.
 • Mitchell, C., & Sackney, L. (2015). School Improvement in High-capacity Schools: Educational Leadership and Living-systems Ontology. Educational Management Administration & Leadership, 44(5), 853-868. https://doi.org/10.1177/1741143214564772
 • Murphy, J. (2015). Creating communities of professionalism: addressing cultural and structural barriers. Journal of Educational Administration, 53(2), 154–176.
 • Qiao, X., Yu, Sh., & Zhang, L. (2017). A review of research on professional learning communities in mainland China (2006–2015). Educational Management Administration & Leadership, 46(5), 713-728. https://doi.org/10.1177/1741143217707523
 • Roy, P., & Hord, Sh. M. (2006). It's Everywhere, but What is it? Professional Learning Communities. Journal of School Leadership, 16(5), 490–504.
 • Stoll, L., Mcmahon, A., & Thomas, S. (2006). Identifying and Leading Effective Professional Learning Communities. Journal of School Leadership, 16(5), 611–623.
 • Sutton, A., Clowes, M., Preston, L., & Booth, A. (2019). Meeting the review family: exploring review types and associated information retrieval requirements. Health Information & Libraries Journal, 36(3), 202-222.
 • Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC medical research methodology, 8, Article https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45
 • Thornton, K., & Cherrington, S. (2019). Professional learning communities in early childhood education: a vehicle for professional growth. Professional development in education, 45(3), 418-432.
 • Vanblaere, B., & Devos, G. (2018). The role of departmental leadership for professional learning communities. Educational administration quarterly, 54(1), 85-114.
 • Voulalas, Z. D., & Sharpe, F. G. (2005). Creating schools as learning communities: obstacles and processes. Journal of Educational Administration, 43(2), 187–208.
 • Wright, R. W., Brand, R. A., Dunn, W., & Spindler, K. P. (2007). How to Write a Systematic Review. Clinical Orthopaedics and Related Research, 455, 23–29.
 • Youngs, P., & King, M. B. (2002). Principal Leadership for Professional Development to Build School Capacity. Educational Administration Quarterly, 38(5), 643–670.
 • Zhaohui, C., & Sylvester Anning, A. (2020). Impact of teachers’ professional development on students’ academic performance in higher education. International Journal of Advanced Education and Research, 5(2)50-57.