چشم‌اندازهای محدود برای ارتقا و پیشرفت در شغل معلمی: واکاوی پدیدة فلات شغلی در معلمان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jei.2024.362933.2459

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی نشانه‌ّها، مؤلفه‌ها و ابعاد فلات شغلی در معلمان به‌‌منظور ارائة چارچوبی مفهومی و توسعة مبانی نظری است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بر اساس رویکرد پدیدارشناسی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 25 نفر از معلمان، مدیران  و سرگروه‌های آموزشی بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با تکنیک گلوله ‌برفی تا مرز اشباع نظری تکمیل شدند. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی بود. اعتبار یافته‌ها با بررسی به‌وسیلة مشارکت‌کنندگان تأیید و پایایی یافته‌ها با روش توافق بین دو کدگذار %92/81 محاسبه شد.  
بر اساس یافته‌ها، سه بعد برای نشانه‌های فلات شغلی در معلمان شناسایی شد که عبارت‌اند از: «ضعف در بعد روانی- جسمانی»، «ضعف در بعد مهارت‌های شغلی» و «ضعف در بعد سازمانی رفتار». ضعف در بعد روانی-جسمانی شامل مؤلفه‌های انگیزة پایین نسبت به فعالیت‌های کاری، نگرش منفی به شغل و شرایط شغلی-سازمانی، فرافکنی، ضعف در سلامت روانی و جسمانی بود. ضعف در بعد مهارت‌های شغلی شامل مؤلفه‌های توجه کمتر به رشد و توسعة شغلی، ضعف در برنامه‌ریزی و طراحی تدریس، تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش کارایی و کیفیت کار، نداشتن خلاقیت در کار، و تعامل نامناسب با اولیا، مربیان و دانش‌آموزان بود. درنهایت ضعف در بعد سازمانی رفتار، شامل مؤلفه‌های انعطاف کمتر در مواجهه با تغییرات شغلی سازمانی، ایجاد جو منفی در محیط کار و ترغیب رفتارهای ضد‌سازمانی، حضور منفعلانه در محیط کار، رفتارهای ضد شهروندی سازمانی، رفتارهای انزواطلبانه و کاهش تعهد شغلی و سازمانی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restricted perspectives for promotion and advancement in teaching profession: Analyzing the phenomenon of career plateau among Iranian teachers

نویسندگان [English]

 • Zahrā Kāeidi 1
 • Hassanrezā Zeinābadi 2
 • Bijan Abdollāhi 3
 • Hossein Abbāsiān 4
1 , PhD Candidate in Educational Management at Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
2 (PhD), Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
3 (PhD), Full Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
4 (PhD), Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Khārazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This qualitative study aimed to identify teachers' career plateau indicators, components, and dimensions to provide a conceptual framework and develop theoretical foundations. It was a qualitative research with the phenomenological design. Data was collected by semi-structured interview with 25 teachers, principals and heads of education, who were selected through purposive sampling. Data collection was continued with the snowball method up to the theoretical saturation. They were analyzed by inductive content analysis at three open, axial, and selective levels. Validity of the findings was confirmed by the member check method and its reliability was calculated by the agreement between two coders (81.92%). Three dimensions were identified for indicators of career plateau among teachers, including the weakness in the psycho-physical, job skills, and organizational behavior. Weakness in the psycho-physical dimension included the components of low desire and motivation towards the work activities, negative attitude towards the job and job-organizational conditions, projection, and weakness in the mental and physical health. Weakness in the dimension of job skills including the components of less attention to the job growth and development, weakness in the teaching planning and design, negative impact on the students' academic performance, reduction in the work efficiency and quality, lack of creativity in the work, and inappropriate interaction with the parents, teachers and students. Finally, the weakness in the organizational dimension of behavior included the components of less flexibility in facing the organizational job changes, developing a negative atmosphere in the work environment and encouraging the anti-organizational behaviors, passive presence in the work environment, anti-organizational citizenship behaviors, isolationist behaviors, and reducing the occupational and organizational commitment. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomenology
 • Qualitative Research
 • Career Plateau
 • Teachers
 • Indicators
 • آخوندی، فاطمه، و صفایی موحد، سعید. (1394). بررسی نقش ادراک از توسعة حرفه‌ای بر روی دلبستگی شغلی، فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 8(15)، 104-83.
 • بازرگان، عباس. (1394). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. نشر دیدار.
 • تبریزی، منصوره. (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامة علوم اجتماعی، 21(64)، 138-105.
 • جوکار، علی اکبر، امینی، محمد تقی، و صادقی، صادق. (1397). بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون‌زدگی شغلی کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامة مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(2)، 148-137.
 • حاتمی، سیده محبوبه. (1396). بررسی رابطة بین فلات شغلی و لنگرهای شغلی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در کلیة معلمان زن متوسطه دوم شهرستان راز وجرگلان [پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه].
  https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%8C%20
  %D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%87&basicscope=1.
 • حکاک، محمد، و منتظری نجف‌آبادی، راضیه. (1399)، نقش نظارت توهین‌آمیز بر تنش شغلی و انحراف کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد با نقش میانجی خود تنظیمی، فصلنامة مشاوره شغلی و سازمانی، 12(44)، 24-9.
 • خنیفر، حسین، ابراهیمی، صلاح‌الدین، و غلامی، بهمن. (1400). تأثیر فلات شغلی ساختاری و محتوایی بر انگیزش شغلی معلمان. نشریة پویش در آموزش علوم انسانی، 7(22)، 22-1.
 • رحیمی، صالح، اعرابی، سید محمد، و فیاضی، مرجان. (1398). گونه‌شناسی استراتژی رفتار سازمانی. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 25(75)، 70-45.
 • رستگار، احمد، طالبی، سعید، نادی، زهرا، و صیف، محمدحسن. (1396). رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی معلمان: با نقش واسطه‌ای خوشبینی تحصیلی. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 10(1)، 62-49.
 • زردشتیان، شیرین، حسینی، مریم، و کریمی، جواد. (1396). اثر فلات‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه، فصلنامة مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، 4(3)، 69-61.
 • سالمی، محمد، و الهام‌پور، حسین. (1388). عوامل عمده‌ی عدم گرایش دبیران به تهیه و استفاده از طرح درس در دبیرستان‌های استان خوزستان. مجله علوم تربیتی، 16(1)، 86-69.
 • سمیعی، فاطمه، عابدی محمدرضا، باغبان، ایران، و حسینیان، سیمین. (1391). نظریه‌های مشاوره و مسیر شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل). جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
 • شعبانی بهار، غلامرضا، و کونانی، محمد زمان. (1391). رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 2(3)، 91-77.
 • طبرسا، غلامعلی، رضاییان، علی، هادیزاده مقدم، اکرم، و جمالی نظری، آرزو. (1393). طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات‎زدگی شغلی در سازمان های ایرانی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت). فصلنامة مدیریت سازمان های دولتی، 3(1)، 103-90.
 • فیاضی، مرجان، و ضیایی، ثریا. (1393). تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 6(11)، 91-73.
 • کرسول، جان، و پاتوکلارک، ویکی. (1394). روش‌های پژوهش ترکیبی (ترجمة علی‌رضا کیامنش و جاوید سرایی). انتشارات آییژ. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2011).
 • کریمیان‌پور، غفار، زاهد بابلان، عادل، خالق خواه، علی، و رضایی شریف، علی. (1396). رابطة بین ویژگی‌های فردی و تنبلی سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی: نقش میانجی سکون‏‌زدگی شغلی. فصلنامة مدیریت مدرسه، 5(2)، 56-41.
 • کمالی‌زاده، زهرا. (1398). بررسی رابطة فلات زدگی شغلی با انگیزش کاری و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار [پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار]. https://theses.iaus.ac.ir/Abstract/thesis-14697.pdf.
 • غلامی نوقاب، محمدحسین، پورشافعی، هادی، و شاه‌طالبی حسین‌آبادی، بدری. (1398). بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان. فصلنامة رهبری و مدیریت آموزشی، 13(2)، 181-167.
 • نولان، جیمز، و هوور، لیندا. (1395). نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم نظریه و عمل (ترجمة بیژن ‌عبدالهی). انتشارات دانشگاه خوارزمی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2011).
 • Appelbaum, S. H., & Finestone, D. (1994). Revisiting career plateauing: Same old problems–avant-garde solutions. Journal of Managerial Psychology, 9(5), 12-21.
 • Atteberry, A., Loeb, S., & Wyckoff, J. (2013). Do First Impressions Matter? Improvement in Early Career Teacher Effectiveness (Working Paper 90). National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research (CALDER). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED587158.pdf.
 • Baruch, Y. (2006). Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints. Human resource management review, 16(2), 125-138.‏ https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2006.03.002.
 • Farrell, T. S. (2014). ‘I feel like I’ve plateaued professionally… gone a little stale’: mid-career reflections in a teacher discussion group. Reflective practice, 15(4), 504-517.‏ https://doi.org/10.1080/14623943.2014.900029.
 • Goodwin, B., & Slotnik, W. J. (2019). Debunking the myth of the teacher performance plateau. Phi Delta Kappan, 100(7), 56-61.‏ https://doi.org/10.1177/0031721719841340
 • Goree, T. (2014). The Principal's Role in Identifying, Addressing, and Moving Mediocre Teachers Beyond the Plateau of Ineffectiveness [Doctoral dissertation, University of Houston].‏ http://hdl.handle.net/10657/1626.
 • Hood, M. (2016). Beyond the Plateau: the case for an institute for advanced teaching. Institute for Public Policy Research.‏
 • Jing, S., Zeng, Y., Xu, T., Yin, Q., Ogbu, K. O., & Huang, J. (2022). Will career plateau lead to employee silence? A moderated mediation model. Nankai Business Review International,15(1) 1-20. https://doi.org/10.1108/NBRI-04-2022-0036.‏
 • Jung, J. H., & Tak, J. (2008). The effects of perceived career plateau on employees' attitudes: Moderating effects of career motivation and perceived supervisor support with Korean employees. Journal of career Development, 35(2), 187-201.‏ https://doi.org/10.1177/0894845308325648.
 • Meister, D. G., & Ahrens, P. (2011). Resisting plateauing: Four veteran teachers’ stories. Teaching and Teacher Education, 27(4), 770-778.‏ https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.01.002.
 • Milstein, M. (1993). An Exploration of the Relationship of School District Restructuring to Educator Plateauing and Resiliency (ED 363 947).‏‏ https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED363947.pdf.
 • Montgomery, D. L. (2002). Happily ever after: Plateauing as a means for long-term career satisfaction.‏Libraray Trends, 50(4), 702-716.
 • Nachbagauer, A. G., & Riedl, G. (2002). Effects of concepts of career plateaus on performance, work satisfaction and commitment. International journal of manpower, 23(8), 716-733.‏ https://doi.org/10.1108/01437720210453920.
 • Njuguna, B. K. (2013). Effects of career plateauing on attitudes and commitment of secondary school teachers towards their work in Ruiru and Thika west districts [Masterʼs thesis, Kenyatta University]. http://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/7170.
 • Nwovuhoma, I. J., & Achama Comfort, M. (2016). Career Plateau and Teacher Productivity in Rivers State Secondary Schools. Indian Journal of Applied Research, 6(3), 644-648.
 • Oktay, J. S. (2012). Grounded theory. Oxford University Press.‏
 • Rotondo, D. M., & Perrewé, P. L. (2000). Coping With a Career Plateau: An Empirical Examination of What Works and What Doesn't 1. Journal of Applied Social Psychology, 30(12), 2622-2646.‏ https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02453.x.
 • Shin, S., Mercer, S., Babic, S., Sulis, G., Mairitsch, A., King, J., & Jin, J. (2023). Riding the happiness curve: the wellbeing of mid-career phase language teachers. The Language Learning Journal, 51(2), 195-207.
 • Tampang, B. L. L., & Wonggo, D. (2018, February). Teacher Professionalism in Technical and Vocational Education. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 306, No. 1, p. 012017). IOP Publishing.‏ doi: 10.1088/1757-899X/306/1/012017.
 • Tremblay, M., & Roger, A. (1993). Individual, familial, and organizational determinants of career plateau: An empirical study of the determinants of objective and subjective career plateau in a population of Canadian managers. Group & Organization Management, 18(4), 411-435.‏ https://doi.org/10.1177/1059601193184003.
 • Tuytens, M., Vekeman, E., & Devos, G. (2021). Strategic human resource management in primary and secondary schools. An explorative study in Flanders (Belgium). Educational Management Administration & Leadership, 51(3), 711-732.‏ ‏
 • Uysal, H. T., & Yilmaz, F. (2020). Procrastination in the workplace: The role of hierarchical career plateau. Upravlenec, 11(3), 82-101.
 • Wangechi, G. M. (2018). Career plateauing and its relationship with turnover intentions and pursuit of postgraduate studies among teachers in Nyandarua and Murang’a counties [Doctoral dissertation, Kenyatta University].‏ http://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/19022.
 • Waweru, H. M. (2018). Influence of Teacher Career Plateauing on Educational Performance in Kenya: Insights from Selected Secondary Schools in Ruiru Sub-county, Kiambu County, Kenya. Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS), 2(7), 53-68.
 • Zhang, Y. (2016, December). Reasons and Countermeasures of Plateau Phenomenon in the Development of Backbone PE Teachers in Colleges and Universities. In 2016 6th International Conference on Mechatronics, Computer and Education Informationization (MCEI 2016) (pp. 248-252). Atlantis Press. doi: 10.2991/mcei-16.2016.52.