کاربست برنامة گفت‌وشنودی ویژة پرورش ادراک زیباشناختی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه برنامه ریزی درسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مطالعات برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه سلامت و تربیت بدنی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران

10.22034/jei.2024.375179.2508

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اجرا و سنجش میزان اثربخشی «برنامة آموزشی گفت و شنودی ویژة پرورش ادراک زیباشناختی دانشجو-معلمان»، به روش روایی هنرمحور انجام شد. ده تن از دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، برنامة آموزشی ویژة پرورش ادراک زیباشناختی را تجربه و داده‌های خود را در کارپوشه‌های شخصی ثبت کردند. به‌منظور سنجش میزان اثربخشی برنامه، نخست کارپوشة دانشجو-معلمان مجموعاً توسط پنج تن از صاحب‌نظران موضوعی در حوزة هنر که با روش «نمونه‌گیری هدفمند» انتخاب شده بودند ارزیابی شدند. سپس پژوهشگر به ارزیابی کارپوشه‌ها پرداخت. با استناد به داده‌‌های موجود در کارپوشة هر یک از دانشجو-معلمان، نشانه‌های اثربخش‌بودن یا نبودن تکلیف‌های یادگیری آرتاگرافیک در ارتقای ادراک زیباشناختی، با در نظر گرفتن چهار مقیاس چهار رتبه‌ای (بسیار زیاد، زیاد، محسوس و ناچیز) مورد قضاوت نهایی قرار گرفتند. 
یافته‌‌‌‌ها نشان دادند برنامة آموزشی ویژة پرورش ادراک زیباشناختی مبتنی بر تعلیم و تربیت گفت‌وشنودی، با تکلیف‌های یادگیری آرتاگرافیک، بـه‌خوبی از سوی دانشجو-معلمان مورد پذیرش واقع شد و توانست ادراک زیباشناختی دانشجو-معلمان را در این ابعاد افزایش دهد: دقت به جنبه‌های فرمال؛ توان بازنمایی و رمزگذاری جنبه‌ای از تجربه‌های زیسته در آثار هنرهای بصری و مسئولیت پرده‌‌برداشتن یا رمزگشایی از آن  با شرحی به‌ شکل مکتوب و شفاهی؛ قدرت ابراز خویشتن و تبدیل احساسات به کلمات؛ تأمل و واکاوی خویشتن؛ تعامل و درک جهان دیگران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of special dialogue educational program to develop the aesthetic perception of Farhangian University students-teachers

نویسندگان [English]

 • Golbarg Gharibpour 1
 • Mahmoud Mahmoud 2
 • Hamidrezā Rezāzādeh bahādorān 3
 • Alirezā Assāreh 4
 • Fātemehzahrā Ahmadi 5
1 , PhD Candidate in Curriculum Planning at Islamic Āzād University (Central Tehran Branch), Tehran, Iran.
2 (PhD), Full Professor of Curriculum Studies, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 (PhD), Assistant Professor of Education and Counselling, Islamic Āzād University, (Central Tehran Branch), Tehran, Iran.
4 (PhD), Full Professor of Curriculum Planning, Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran.
5 (PhD), Assistant Professor of Health and Physical Education, Organization for Educational Research and Planning, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present research was carried out with the aim of implementing and measuring the effectiveness of the special dialogue educational program for the development of the aesthetic perception of student-teachers, using the art-based narrative method. Ten of the student-teachers of Farhangian University who were selected by purposive sampling method, experienced a special educational program for cultivating the aesthetic perception and recorded their data in the personal portfolios. In order to measure the effectiveness of the program, first the portfolios of each of the student-teachers were evaluated by a total of 5 subject experts in the field of art who were selected through purposeful sampling. Then, the researcher evaluated the portfolios. Based on the data available in the portfolio of each student-teacher, the indicators of the effectiveness or lack of artagraphic learning tasks in promoting the aesthetic perception were finally judged by considering 4 four-level scales (very much, much, noticeable and insignificant). Findings showed that this special educational program for developing the aesthetic perception based on the process of dialogue education with artographic learning tasks has been accepted by the student-teachers and it could improve their aesthetic perception in these dimensions: attention to the formal aspects, the ability to represent and encode an aspect of lived experiences in the works of visual arts and the responsibility of revealing or deciphering it with a written and oral description, the power of self-expression and turning feelings into words, self-reflection and analysis, interaction and understanding the world of others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dialogic Education
 • Teacher Education
 • Aesthetic Perception
 • Narrative Inquiry
 • Artography
 • مهرمحمدی، محمود، و کیان، مرجان. (1397). برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش. انتشارات سمت.
 • یوسفی، رسول، و زارع خلیلی، فتح الله. (1397). عوامل مؤثر بر ادراک زیبایی‌شناختی هنر (مطالعه موردی: دو دانشکده دانشگاه شیراز در سال 97). جامعه شناسی هنر و ادبیات، 10(2)، 145-171.
 • یوسفی، حسن. (1400). بررسی وضعیت موجود تربیت هنری از دیدگاه معلمان ابتدایی. پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره، 14(14)، 87-102.
 • Bilir-Seyhan, G., & Sakire, O. K. (2018). Early childhood pre-service teachers’ views about visual arts education and aesthetics. Eurasian Journal of Educational Research, 18(73), 131-148.
 • Clandinin, D. J., Caine, V., & Lessard, S. (2018). The relational ethics of narrative inquiry. Routledge.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Pearson Education
 • Franks, A. (2016). The Performing Arts in Learning, Curriculum and Culture. In D. Wyse, L. Hayward and J. Pandya (Eds),The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment (pp.359-373). SAGE.
 • Güler, E. (2021). A/r/tographic Inquiry for the Transformation of Pre-Service Art Teachers' Concept of Social Justice. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(1), 27-53.‏
 • Güneş, N., Aksoy, Ş., & ضzsoy, V. (2020). The role of the a/r/tography method in art teacher training. Universal Journal of Educational Research, 8(10), 4909-4919‏. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081063
 • Irwin, R. L. (2017). A/r/tography: A metonymic métissage. In M. R. Carter and V. Triggs (Eds), Arts education and curriculum studies (pp. 139-149). Routledge.‏
 • Kim, J. H. (2015). Understanding narrative inquiry: The crafting and analysis of stories as research. Sage publications.‏
 • La Jevic, L., & Springgay, S. (2008). A/r/tography as an ethics of embodiment: Visual journals in preservice education. Qualitative inquiry, 14(1), 67-89.‏
 • Lee, N., Morimoto, K., Mosavarzadeh, M., & Irwin, R. L. (2019). Walking propositions: coming to know a/r/tographically. International Journal of Art & Design Education, 38(3), 681-690.‏
 • Murray, M. (2018). Narrative data. In U. Flick (Ed), The SAGE handbook of qualitative data collection (pp. 264-279).‏ SAGE
 • Sinner, A., & Irwin, R. L. (2021). Activating a/r/tographic propositions: Walking with art education. Visual Inquiry: Learning & Teaching Art, 10(2), 257-260.
 • Vella J. (2007). On teaching and learning: Putting the principles and practices of dialogue education into action . Jossey-Bass.
 • Vella, J. (2011). Designing for Effective Learning: A New View of Dialogue Education, Theory and practice.‏ Jossey-Bass.
 • Webster, R., & Wolfe, M. (2013). Incorporating the aesthetic dimension into pedagogy. Australian Journal of Teacher Education (Online), 38(10), 21-33.‏
 • Wiebe, S., & Smith, C. C. (2016). A/r/tography and Teacher Education in the 21 st Century. McGill Journal of Education, 51(3), 1163-1178.‏