طراحی و اعتباربخشی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور (SBCNA)

نویسندگان

چکیده

برنامه ریزی درسی: «مدرسه محور» (SBCD) مقوله ای است که در پاسخ به نارسایی ها و مسائل ناشی از برنامه ریزی درسی متمرکز به منصه ظهور رسیده است و مهم ترین دلیل شکل گیری آن، همسویی بیش تر برنامه های درسی با نیازها و مسائل موجود در سطح مدرسه و جامعه محلی است. با وجود تأکید فزاینده بر ترویج و گسترش برنامه های درسی مدرسه محور، ادبیات برنامه درسی دارای آشفتگی ها و عدم قطعیت های فراوان در خصوص جایگاه و نقش مطالعات نیازسنجی در برنامه ریزی درسی مدرسه ای است، به نحوی که به این مؤلفه مهم SBCD، نه تنها توجه کافی مبذول نشده است، بلکه کم تر مطالعه مستقلی در این زمینه می توان سراغ گرفت. مقاله حاضر که برگرفته از یک مطالعه گسترده دو ساله در این زمینه است، می کوشد تا الگوی ویژه ای را برای نیازسنجی برنامه درسی در سطح مدرسه معرفی کند که دربرگیرنده حالات و وضعیت های مختلف نیازسنجی باشد و بتوان از آن به عنوان یک راهنمای عمل استفاده کرد. الگوی مطرح شده SBCNA در حقیقت بیانگر یک قلمرو مطالعاتی جدید در برنامه ریزی درسی است. در پایان مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت موجود ایران در این زمینه، راه های توجه بیش تر به نیازسنجی در برنامه های درسی مدرسه مدنظر قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها