دیدگاه های روان شناختی فردوسی

نویسنده

چکیده

تلاش برای آشنا ساختن بیشتر جوانان با فرهنگ اصیل ایران باستان، ترغیب آنان به مطالعه میراث کهن فرهنگی ما، ترغیب آنان به این باور که می توان با نگاهی جدید به پدیده های ظاهراٌ آشنا نگریست، و نشان دادن راه ها و روش های جدید یا لااقل متفاوت یادگیری به مربیان اهداف اساسی این نوشته است. برای این منظور جلدهای اول و دوم شاهنامه ملاک قرار گرفته، بر اساس آن هفته نکته روان شناختی جوانی، جابه جایی، شیر دادن نوزادان، همانندی، رؤیا، وراثت و گفتگوی درونی با ذکر مثال از متن اصلی شاهنامه (نثر) یا برداشت آن به نظم، مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها