مطالعۀ سبک های یادگیری در دانش آموزان یک زبانه و دوزبانۀ دورۀ راهنمایی و رابطۀ آن با پیشرفت تحصیلی و جنسیت

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای پژوهشی که مبنای نگارش مقالة حاضر است، مطالعه و مقایسة سبک های یادگیری در دانش آموزان دوزبانه (ترک زبان و کردزبان) و یک زبانه (فارس زبان) و بررسی احتمال وجود رابطه بین سبک های یادگیری با عوامل پیشرفت تحصیلی و جنسیت بود. به این منظور پرسش نامة سبک های یادگیری فلدر ـ سولومان در مورد 720 دانش آموز دختر و پسر پایه های اول، دوم, و سوم دورة راهنمایی مدارس دولتی در سال تحصیلی 81 ـ 80 , شامل 240 دانش آموز دختر و پسر دو زبانة کردزبان، 240 دانش آموز دختر و پسر دو زبانة ترک زبان, و 240 دانش آموز دختر و پسر یک زبانة فارس زبان, به ترتیب, در شهرهای سنندج، تبریز, و تهران اجرا شد و نتایج حاصل با استفاده از آمارهای تحلیل واریانس چندمتغیری و روش همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که: الف) بین سبک های یادگیری دانش آموزان دو زبانه (ترک زبان و کردزبان) و دانش آموزان یک زبانه (فارس زبان) تفاوت وجود دارد، این­گونه که دانش آموزان یک زبانه, در مقایسه با دانش آموزان دوزبانه, از سبک یادگیری شهودی و دیداری برخوردارند؛ در حالی که دانش آموزان دو زبانه, در مقایسه با دانش آموزان یک زبانه, سبک یادگیری حسی و کلامی دارند. ب) بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار وجود ندارد. پ) بین سبک های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؛ به گونه­ای که سبک یادگیری پسران از نوع دیداری و کلی است؛ در حالی که سبک یادگیری دختران از نوع کلامی و متوالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Learning Styles In Middle School Students Who Speak in One Language or Are Bilingual and Its Relationship with Educational Achievement and the Gender

نویسندگان [English]

  • Hassan Shams Esfand-Abad
  • Suzan Emami-Pour
چکیده [English]

The purpose of doing the research which is the basis for writing this article, was the study and comparison of learning styles in bilingual students (Turkish and Kurdish) and those students who speak one language only (Farsi), and research into whether there exists a relationship between methods of learning and educational advancement elements and the gender among these students. Due to this fact, Felder-Solomon Learning-style questionnaire was put to work for 720 students in grade 6, 7, and 8 of public schools in 2001-2002 academic year. The students were consisted of 240 bilingual Kurdish female and male students, 240 bilingual Turkish female and male students, and 240 one-language speaking (Farsi) female and male students, respectively in cities of Sanandaj, Tabriz, and Tehran. The outcomes were analyzed with the help of multivariate analysis of variance and  the correlational method. This research showed that:

 

a)There is difference between the learning style of bilingual (Turk and Kurd speaking) students and students who speak only one language (Farsi), in the way that the one-language speaking students have an intuitional-visual learning style in comparison with the bilingual students. The bilingual students have a sensational-verbal learning style compared to the one-language speaking students.

b)There is no significant relationship between the learning style and the student’s educational advancement.

c)There is a difference between the learning methods of female and male students; in the way that boys’ learning style is of the visual-holistic type, while the girls’ learning style is of the verbal-consecutive type 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Styles