تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی برحسب سازه انگیزه پیشرفت

نویسندگان

چکیده

کتاب درسی، که یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شود، در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و همچنین به سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن و تأمین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیری دانش آموزان، در این پژوهش که مبنای نگارش مقاله حاضر است، محتوای کتب درسی دوره ابتدایی، از نظر پرداختن به "سازه انگیزه پیشرفت" و مؤلفه های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدای مقاله پیشینه نظری و تجربی موضوع ارائه شده است. ابزار پژوهش دارای 5 مؤلفه اصلی و 125 مؤلفه فرعی است و پایایی آن براساس نسبت مؤلفه های مورد توافق به کل مؤلفه ها برابر 0.93 به دست آمده است. با توجه به یافته ها و براساس داده های حاصل از فرم های تحلیل محتوا در پژوهش حاضر و نیز با عنایت به پژوهش هایی که قبلاً در این زمینه انجام گرفته است، می توان چنین نتیجه گرفت که کتاب های ریاضی و علوم تجربی بیش از سایر کتب درسی به سازه انگیزه پیشرفت توجه نموده اند، کتاب های فارسی و دینی و قرآن تا حدودی به آن پرداخته اند، و کتاب های تعلیمات اجتماعی در توجه به این سازه ضعیف بوده اند. همچنین، در بین پایه ای تحصیلی دوره ابتدایی، می توان گفت کتاب های پایه های پنجم و چهارم در حد زیاد و کتاب های پایه های اول و دوم کم تر به سازه انگیزه پیشرفت توجه نموده اند. علاوه بر این، در بین کتاب های دوره ابتدایی، بیش ترین توجه به سازه مذکور در کتاب های علوم تجربی پنجم، علوم تجربی سوم، تعلیمات اجتماعی چهارم، تعلیمات دینی و قرآن سوم، و ریاضی پنجم دیده شده است. و سرانجام، کتاب های آموزش قرآن اول، تعلیمات اجتماعی سوم، علوم تجربی اول، تعلیمات دینی و قرآن پنجم، و فارسی چهارم، در مقایسه با سایر کتاب های این دوره، کم ترین توجه را به سازه انگیزه پیشرفت نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Content of Elementary School Books Based on Advancement Motivation Construct

نویسندگان [English]

  • Hamidrezā Oreizi
  • Ahmad Abedi
چکیده [English]

Text book is considered one of the most important references and resources for students’ learning in education systems. In the same way, text books play one of the most important roles in Iran. Because of this importance and also because of the role of the content of text books in encouraging and providing for the needs beside making the students’ learning process easy, the content of text books in primary school have been put under assessment and analysis in this research with respect to the construct of advancement motivation and its indexes. This research is the foundation for the current article. At the beginning of the article the theoretical and experimental background of the subject has been provided. The research tool includes 5 indexes and 125 sub-indexes and its reliability has been concluded to be 0.93 based on the ratio of agreedupon indexes to all other ones. With regards to the findings and based on the resulted data from “content analysis forms” in the current research and the researches that have previously taken place in this field, it can be derived that: Mathematics and Experimental science books have to high extent paid attention to advancement motivation construct; Farsi literature, Religion, and Quran text books have to some extent paid attention to this matter; and Social Studies text books have been weak in paying attention to this matter. In elementary schools, it can also be said that grade 5 and 4 books have paid a lot of attention to advancement motivation construct and grade one and two have paid less attention to this matter. On top of this, most attention to the mentioned construct in elementary school books have been seen in grade 5 experimental sciences, grade 3 experimental sciences, grade 4 social studies, grade 3 religious and Quran studies, and grade 5 mathematics. And finally, least attention to this construct has been seen in grade one Quran studies, grade 3 social studies, grade one experimental sciences, grade 5 religious and Quran studies, and grade 4 Farsi literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Elementary Level
  • Advancement Motivation