بررسی عملکرد آموزشی معلمان راهنما در مدارس ابتدایی و لزوم بازنگری در وظایف و آموزش دوباره آنان

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت عملکرد راهنمایان تعلیماتی در زمینه های آموزشی (در مراحل مختلف قبل از تدریس، ضمن تدریس، و بعد از تدریس)، مدیریتی (در مقوله روابط انسانی، ارزشیابی از کار معلمان و وظایف اداری)، تربیتی، و توانایی های عملی آنان از نظر معلمان، در قالب یک طرح توصیفی از طریق نمونه گیری خوشه ای، با استفاده از یک پرسش نامه 64 سؤالی (تدوین شده به شیوه لیکرت، در یک مقیاس پنج درجه ای، با تأمین حداکثر روایی و پایایی برای آن) بر روی 322 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهرستان های استان تهران به اجرا درآمده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که از نظر معلمان، راهنمایان تعلیماتی در انجام وظایفی که در زمینه های آموزشی برعهده دارند، نه تنها موفق نبوده، بلکه بعضاً عملکرد منفی دارند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، با استفاده از بررسی های دیگری که در مورد عملکرد معلمان راهنما صورت گرفته، و نیز با توجه به تجارب شخصی محقق در فعالیت های حوزه مورد بحث، دو پیشنهاد اساسی همراه با توضیحات تفصیلی در هر مورد به منظور بهبود عملکرد راهنمایان تعلیماتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Guidance Teachers Activity in Elementary Schools

نویسنده [English]

  • AbdolMajid Orangi
چکیده [English]

The current research has taken place with the aim of understanding the activity of educational guidance teachers in fields of education (in various levels of pre-teaching, during teaching, and post-teaching), management (in the category of human relationships, evaluation of teachers’ work, and organizational responsibilities), and educational and experimental abilities from teachers view, in the form of a descriptive design through cluster sampling with the help of a questionnaire consisted of 64 questions (prepared with Likert style, in a five degree scale, with providing maximum validity and reliability for it). This research was performed on 322 teachers from the elementary school level in cities across province of Tehran. The results of this research show that from teachers’ point of view, guidance teachers are not only unsuccessful in acting upon their responsibilities in educational fields, but in some cases they have negative influence and activity as well. Based on the results of this research, two fundamental suggestions have been made along with detailed explanations in each case in order to improve the activity of guidance teachers. These suggestions have been made possible by using other assessments that have been done about the activity of guidance teachers, as well as the personal experiences of the researcher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training performance
  • Guidance Teachers
  • Elementary schools