حرفه گرایی جدید و مبنای معرفت شناختی آن

نویسندگان

چکیده

حرفه گرایی جدید که در سال های اخیر به تدریج و در مراحل و ابعاد مختلف شکل گرفته است، در واقع تلاشی به منظور غلبه بر مشکلات و نارسایی های "حرفه گرایی سنتی" محسوب می شود، مشکلات و نارسایی هایی که ناشی از مهارت گرایی صرف، تفکیک اندیشه از عمل، و نیز جدایی آموزش نظری از آموزش حرفه ای است. در حرفه گرایی جدید، تلفیق آموزش نظری و عملی، ارتباط بیشتر اهداف آموزش مدرسه ای با اهداف حرفه ای مراکز اقتصادی و نیز ارتباط آموزش متوسطه با آموزش های عالی مورد توجه قرار گرفته است. حرفه گرایی جدید که ابتدا در ایالات متحده شکل گرفت، به تدریج مورد توجه دیگر کشورهای جهان واقع شده، و تا امروز گام هایی به منظور اجرای آن برداشته شده است. مبنای تاریخی و فلسفی حرفه گرایی جدید به کل گرایی معرفت شناسی عمل گرا و یگانگی دیدگاه های ارائه شده توسط بنیان گذاران جامعه گرایی، بازمی گردد. در واقع رویکرد کل گرایانه حاکم بر این نوع حرفه گرایی، موجب توجه به آموزش علمی و عملی و برنامه های درسی تلفیقی شده است. در این مقاله ضمن اشاره به زمینه و مراحل شکل گیری حرفه گرایی جدید در ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان، مبانی معرفت شناختی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Vocational Education and Its Epistemological Foundations

نویسندگان [English]

  • Behnaz Marjanee
  • Fatemeh Zeeba-Kalam
چکیده [English]

The “modern vocational education” which has been formed gradually and in different levels and dimensions in recent years is in fact a try for defeating problems and deficiencies of “traditional vocational education” – problems and deficiencies which are caused by strict skill-orienting process, the separation of thought from activity, as well as separation of theoretical teaching from vocational teaching. In modern vocational education what is regarded is the combination of theoretical and experimental training, higher amount of communication between school education aims and vocational aims of economical centers, as well as communication of high school education with higher education. Modern vocational education which was first formed in the United States gradually became an element of interest to other world countries and up to today steps have been taken in order to act up on it. The philosophical and historical basis of modern vocational education refers back to holistic pragmatist epistemology and unity of offered viewpoints by socialist originators. In fact the occurrence of the dominated holistic approach on this type of modern vocational education has caused attention to scientific and practical education and combined teaching programs. By pointing out to basis and levels of formation of modern vocational education in different countries, this article examines its epistemological foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Vocational Education
  • epistemological foundations