تحول شناختی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دبستانی

نویسنده

چکیده

کتاب درسی، که یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شود، در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و همچنین به سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن و تأمین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیری دانش آموزان، در این پژوهش که مبنای نگارش مقاله حاضر است، محتوای کتب درسی دوره ابتدایی، از نظر پرداختن به "سازه انگیزه پیشرفت" و مؤلفه های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدای مقاله پیشینه نظری و تجربی موضوع ارائه شده است. ابزار پژوهش دارای 5 مؤلفه اصلی و 125 مؤلفه فرعی است و پایایی آن براساس نسبت مؤلفه های مورد توافق به کل مؤلفه ها برابر 0.93 به دست آمده است. با توجه به یافته ها و براساس داده های حاصل از فرم های تحلیل محتوا در پژوهش حاضر و نیز با عنایت به پژوهش هایی که قبلاً در این زمینه انجام گرفته است، می توان چنین نتیجه گرفت که کتاب های ریاضی و علوم تجربی بیش از سایر کتب درسی به سازه انگیزه پیشرفت توجه نموده اند، کتاب های فارسی و دینی و قرآن تا حدودی به آن پرداخته اند، و کتاب های تعلیمات اجتماعی در توجه به این سازه ضعیف بوده اند. همچنین، در بین پایه ای تحصیلی دوره ابتدایی، می توان گفت کتاب های پایه های پنجم و چهارم در حد زیاد و کتاب های پایه های اول و دوم کم تر به سازه انگیزه پیشرفت توجه نموده اند. علاوه بر این، در بین کتاب های دوره ابتدایی، بیش ترین توجه به سازه مذکور در کتاب های علوم تجربی پنجم، علوم تجربی سوم، تعلیمات اجتماعی چهارم، تعلیمات دینی و قرآن سوم، و ریاضی پنجم دیده شده است. و سرانجام، کتاب های آموزش قرآن اول، تعلیمات اجتماعی سوم، علوم تجربی اول، تعلیمات دینی و قرآن پنجم، و فارسی چهارم، در مقایسه با سایر کتاب های این دوره، کم ترین توجه را به سازه انگیزه پیشرفت نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Development and Mathematical Performance of Elementary School Students

نویسنده [English]

  • Zobeydeh Ariya-Far
چکیده [English]

The current research has been designed and completed with the aim of assessing the relationship between levels of epistemological transformation of elementary school students with their mathematical performance. The research sample includes 240 female and male students in grade three to five of elementary school (80 students including 40 girls and 40 boys in each of the grade levels). The students in the research sample have been chosen by simple random sampling method among the students of 19 districts of city of Tehran. In this research the Piajetian concrete-operational testing (including the tests of seriation with model -and without model, classification, and number conservation) are used for determining the phase of cognitive transformation, teacher-made test for finding the performance of mathematics students in the way that is more popular in schools, and researcher-made educational advancement test in order to reach math students’ performance results and paying attention to understanding the taught math concepts. The statistical assessment of findings of this research, in the descriptive level, with quantitative statistics of percentage, median and standard deviation, and in the inferential level with measuring ÷2 (Khi square) coefficient and bi-variate, t test for the two dependent group, and oneway analysis of variance analysis and concurrent co-relational matrix has been performed. Statistical analysis of the data gathered in this research has been done in two levels of descriptive (frequencies, percentiles, means, and standard deviations) and inferential (÷2 –one and bivariate Khi squares–, t test for two related groups, one way analysis of variance, and correlation matrix) statistics. The results of the research show that there is positive correlation between cognitive transformation in Piajetian cognitive tests (seriation with model, without model, classification, and number conservation) with mathematical performance in the three desired grade levels. Therefore, the research findings confirm the need for reviewing mathematics teaching lessons in elementary grade levels, matching mathematics teaching with students’ cognitive transformation levels, teaching along with activity and work, and paying attention to hierarchical mathematical concepts and to the formation of qualitative concepts in mathematics

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive development
  • Mathematical performance
  • Elementary School Students