مقایسه تأثیر چهار روش آموزش بر عملکرد دانش آموزان در دروس ریاضی و آمار

نویسنده

چکیده

در این پژوهش، یک نمونه آماری از معلمان مدارس کرمان، روش های آموزشی یادگیری در حد تسلط و آموزش تلفیقی یادگیری در حد تسلط و همیاری را به کار گرفتند تا به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد دانش آموزانی که با این روش ها آموزش دیده اند از عملکرد دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش می بینند بالاتر است؟ برای یافتن پاسخ به این سؤال، 277 نفر نمونه تحقیق در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند: گروه اول 96 نفر تحت آموزش تلفیقی یادگیری در حد تسلط و همیاری، گروه دوم 86 نفر تحت آموزش یادگیری در حد تسلط، و گروه سوم 95 نفر تحت آموزش سنتی. دو گروه اول و دوم گروه های آزمایش و گروه سوم گروه گواه پژوهش را تشکیل می دادند. پژوهش نشان می دهد که یادگیری در حد تسلط و یادگیری تلفیقی در حد تسلط و همیاری به نتایج مثبتی منجر خواهند شد و یادگیری دانش آموزان را، در مقایسه با روش سنتی، افزایش خواهند داد. همچنین، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در کلاس هایی که دانش آموزان با روش تلفیقی یادگیری در حد تسلط در گروه های همیار آموزش می بینند، روابط دوستانه و صمیمیت و اعتمادبه نفس بیشتری میان دانش آموزان مشاهده می شود. افزون بر این، دانش آموزانی که از نظر اقتصادی مرفه تر از دیگران هستند به کار گروهی کمتر تن می دهند و، برعکس، دانش آموزانی که از نظر مالی در سطح متوسط یا پایین هستند تمایل بیشتری به کار در گروه دارند.

کلیدواژه‌ها