نظریه پردازی و مقیاس سازی برای سنجش نظام ارزشی به منظور بررسی تأثیر جهانی شدن بر نظام ارزشی دانش آموزان نوجوان ایران

نویسندگان

1 استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

چکیده

فرآیند و طرح "جهانی شدن" که از اواخر جنگ جهانی دوم، با عنوان های گوناگون در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی غرب ظهور کرده با گذشت زمان، سرعت و دامنهٔ بیشتری یافته است، به گونه ای که از دههٔ ۱۹۹۰ به یکی از چالش های اساسی بشری مبدل شده و بر نظام ارزشی و هویت مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان، تأثیری عمیق گذاشته است. نظام ارزشی یا مجموعهٔ کیفیت های مطلوب و درونی در ساختار روان شناختی فرد، به عنوان اساسی ترین لایه های شخصیت و هویت جوانان، شکل دهندهٔ پایه های نظام نگرشی و رفتاری آنان است. مطالعات جدید در بارهٔ نظام ارزشی را که روان شناسان اجتماعی غرب صورت داده اند الزاماً نمی تواند بدون توجه به مطالعات ملی در سایر فرهنگ ها، از جمله در فرهنگ ایرانی، مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین، از آنجا که ارزش های فرهنگ آنگلو- امریکن، با عنوان ارزش های جهانی، به همه جای دنیا و از جمله کشور ما رسوخ می کند، جا دارد که نظام ارزشی دانش آموزان نوجوان ایرانی و تأثیر جهانی شدن بر این ارزش ها مورد مطالعه قرار گیرد. مبنای نظری اصلی نظام ارزشی مورد بحث ما آن است که اساسی ترین ارزش های فرهنگ ایرانی- اسلامی را در مقابل ارزش های مخالف آن قرار دهیم و، با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و پس از دستیابی به یک نظام ارزشی فراگیر، دریابیم که نوجوانان دانش آموز ایرانی، بر حسب نزدیکی یا دوری از فرهنگ اصیل ملی خود چه جایگاهی دارند. برای ساختن مقیاس سنجش نظام ارزشی نیز سعی کرده ایم با بهره گیری از مطالعات و مقیاس سازیهای روان سنجی، ابزار بومی مناسبی تهیه و این مقیاس را روایی یابی کنیم. بر این اساس، در بخش اول پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر نحوهٔ نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان" که در حال اجرای آن هستیم، ابزاری برای سنجش نظام ارزشی ساخته ایم. روایی یابی این مقیاس، اولاً با استفاده از نظر متخصصان روی یکایک گویه های آن، ثانیاً با اجرای مقیاس روی یک نمونهٔ آزمایشی ۵۶۸ نفری از دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی و با مطالعات تحلیل عاملی روی نتایج حاصله، صورت گرفته است. در این مقیاس، ده ترجیح در نظام ارزشی و نیز محتوا و شدت جهت گیری ارزشی در ده مقولهٔ ارزش های فردی، ارزش های خانوادگی، ارزش های اقتصادی، ارزش های سیاسی، ارزش های اجتماعی، ارزش های هنری، ارزش های علمی و نظری، ارزش های دینی، ارزش های ملی، و ارزش های جهانی شدن مشخص شده است. در این مقاله، پس از توضیح و تبیین مفاهیم جهانی شدن و نظام ارزشی، مقیاسی را که برای "سنجش نظام ارزشی" ساخته ایم، ارائه کرده، نتیجهٔ مطالعات روایی یابی و پایایی این مقیاس را توضیح داده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory-making and Scale-creating for assessing the value system of high school students

نویسندگان [English]

  • Hossein Lotfabadi 1
  • Vahideh Nowroozi 2
1 (Ph D)
2 (M A)
چکیده [English]

The process and plan of "globalization", which appeared after the 2nd Word War in the most industrialized Western countries, have spread into the other industrialized countries and it is rapidly expanding across all over the world. This process and plan has shown itself as one of the most challenging issues of the past and present decade for all human cultures and is deeply influencing the value system and the identity of adolescents and youths in Iran and elsewhere. The value system, or the desired and internal qualities within ones psychological structure, is the main layers of a persons personality and identity which forms the basis of his/her attitude system and behavior. Modern studies on the individuals value systems are mostly conducted by the social and educational psychologists of the west countries and based by and large on the Anglo-American understanding of human life. These studies on value system have considered neither eastern philosophy of life nor the Islamic or Iranian culture into account and, therefore, we may not necessarily recognize them as a legitimate global value system. It is necessary, consequently, to investigate the quality of value system of Iranians (specifically high-school students) and inquire the influence of their attitudes toward "globalization" on their value system. The theoretical basis of studying the value system of our adolescents and youths is to face the main values of Islamic-Iranian culture in opposition to their counter values to discover how much their value systems are in close proximity to their classical culture. On this basis, in the first part of our study entitled "Investigating the status of Iranian high-school & pre-university students attitude toward globalization and its effect on their value system and their religious and national identity", we have applied psycho-educational assessment techniques and created an indigenous scale for assessing value system. The validation of our scale has been conducted by means of two procedures: investigating content validity of the scale by asking professionals to value the relevance of each and all 135 items; and conducting a pilot study on a sample of 568 high-school students of grades 9, 10, 11, and 12 and applying factor analysis to investigate the construct validity of the scale. Our validity justification studies showed that ten categories of individual values, family values, economic values, political values, social values, artistic values, scientific and theoretical values, religious identity values, national identity values, and worldviews (or globalization) values might be distinguished in our value system assessment scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory-making
  • Scale-creating
  • Value System
  • assessment of value system