تبیین و تحلیل جریان اسلامی سازی علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت

نویسندگان

1 استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد فلسفۀ تعلیم و تربیت

چکیده

گاه تحولات روزافزون بشر در حوزه های گوناگون "انقلاب های صنعتی" سالهای اول قرن هفدهم است. اندیشه مدرنیته نیز در همین دوران شکل می گیرد. مهم ترین ویژگی اندیشه مدرنیته "اومانیسم" است. غرب، خاستگاه این تمدن نوین بوده است. اندیشه مدرن تدریجاً به دیگر سرزمین های غیر غربی گسترش یافت. اسلام در حکم یکی از تمدن های غیر غربی خواه ناخواه می باید با این تمدن نوین مواجه می شد. از بدو مواجهه مسلمانان با تمدن نوین غرب به طور پراکنده تلاش هایی در این جهت صورت گرفته است. نخستین تلاش های سازمان یافته در حوزۀ تعلیم و تربیت در سال 1977 با برگزاری کنفرانس "تعلیم وتربیت مسلمانان" در شهر مکه آغاز شد. تفکر "اسلامی سازی علوم" نیز در همین کنفرانس مطرح و بعدها دنبال شد. با گذشت سال ها از این رویداد، حتی مدعیان این تفکر نیز از روند تحقق مطلوب آن اظهار رضایت نمی کنند. چرایی عدم تحقق مطلوب این نظر و به تبع آن تعلیم و تربیت وجه مسئله خیز مقاله حاضراست. رویکردهایی که مسلمانان برای اسلامی سازی علوم در نظر گرفته اند، عبارت اند از: استنباطی، سنت گرایانه، تغییر پارادایم و تغییر پیش فرض. هر کدام از این رویکردها دلالت هایی را برای تعلیم و تربیت دربردارد و در جهت تحقق مطلوب خود نیازمند توجه به سه حوزۀ انتقادی، معرفت شناسانه، دین شناسانه و تربیتی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and analysis of islamification of science and its impact on Education

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Sajādi 1
  • Ramazan Barkhordari 2
1 (Ph D)
2 (M A)
چکیده [English]

 In the past few centuries, globe has gone through many changes. The outstanding appearance of these developments is the industrial revolution of 17th century. The modernity as an idea has progressed in the same period of time. The most important feature of modernity is “humanism”. West is the origin of this modern civilization and the concept of "humanism" has gradually spread over the non-western lands. Islam as one of the non-western civilization with a religious identity should meet this modern civilization. Modernity has encountered Islamic civilization and Moslem thinkers have faced it in different ways. The first organized effort to react the modernity issues in the field of education started in 1977, when Moslems’ Education Conference was held in Mecca to search for the main strategies needed for the islamification of human sciences. Although, several years have passed since that event, even those who claimed such an idea are not satisfied with this accomplishment. The reason why this idea and, consequently, its educational concerns were not fulfilled is the problematic aspect of the present study. Regarding this matter, three questions were formed: What are the most important approaches toward islamization of sciences? What are the effects of islamization of sciences on the aims and contents of education? What are the main obstacles of the desired fulfillment of islamization of sciences and education? In this article, the study of educational implication of islamization of sciences, and also respond to above questions, is set forth.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanation and analysis
  • islamification of science
  • Education