تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار (چاپ سال 1381 ـ 1382) در مقایسه با محتوای کتاب تعلیمات دینی (چاپ سال 1380)، سال دوم دبستان، بر اساس الگوی تحلیل محتوایی ویلیام رومی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت

چکیده

یکی از اهداف و نیازهای مبرم نظام آموزشی هر کشور، برنامه ریزی، تدوین، تغییر و روزآمد کردن کتاب های درسی است. برنامه ریزی و تدوین کتاب های روزآمد سبب می شود دانش آموزان با سیر و تحول پیشرفت جهان و کشورمان همگام شوند، برای دستیابی به این مهم، گروه تألیف و تدوین کتاب های درسی، دفتر گروه تعلیمات دینی و قرآن، مبادرت به تدوین کتاب "هدیه های آسمان" و "کتاب کار" آن کرده است. نویسندگان این مقاله، با توجه به اینکه کتاب های مذکور جدیدالتألیف اند، به تحلیل محتوایی آن ها با روش تجزیه و تحلیل ”ویلیام رومی“ پرداخته اند. در این تجزیه و تحلیل به تحلیل محتوایی متن، پرسش ها و تصاویر کتاب ها از طریق میزان ضریب درگیری دانش آموزان با کتاب ها پرداخته شده است. آنچه از تحلیل محتوایی کتاب تعلیمات دینی (چاپ 1380) و کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار (چاپ سال 1381) پایه دوم ابتدایی به دست آمده، حاکی از این است که ضریب درگیری دانش آموزان با متن و تصاویر در کتاب تعلیمات دینی و کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار پایین است و منجر به درگیری دانش آموزان و تصاویر نمی شود، اما ضریب درگیری 1/1 در پرسش ها بیانگر این امر است که کتاب هدیه های آسمان موجب درگیری بیشتر دانش آموزان شده، در حالی که کتاب قبلی در این زمینه ضعیف است. به طور کلی، ضریب درگیری دانش آموزان با محتوای کتاب تعلیمات دینی 0/41 و با کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار 1/2 است. نتیجه اینکه کتاب جدید موجب درگیری بیشتر دانش آموزان با محتوا شده و کتاب قبلی ضریب درگیری پایینی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison among three religious study textbooks of primary schools grade 2 (New published "Devine Gifts, & Work book", and the Previous "Religious Studies") according to William Romeys Content Analysis method

نویسندگان [English]

  • Mohsen Imāni 1
  • Mohammad Mozaffar 2
1 (Ph D)
2 (M A)
چکیده [English]

Providing new editions and improving textbooks contents are urgent requirements of education system in any country. Therefore, we should frequently plan, edit, and alter the contents of textbooks to coordinate students learning with the global and national trend of development. Moving along this direction "The Writing–Editing Group of Religious Textbooks and Koranic Bureau" within the Board of Education started to compile two new books named "Divine Gifts" and "Work Book". Since these books are recently published and used in schools we have applied content analysis method of "William Romey" to see if the new books are better implementing the students learning religious matters. According to our study, the obtained results of analyzing the content of previous "Religious Textbook published in 2001" and "Devine Gifts & Work Book published in 2002" for the 2nd grade students indicate that the involvement coefficient of students with the passages and images of the above mentioned three books are relatively low but the involvement coefficient of students with questions presented in the "Devine Gifts & Work Book" is as high as 1.1. The results of the study also showed that the involvement coefficient of students with the previous "Religious Textbook" was 0.41 but the involvement coefficient of students with "Devine Gifts & Work Book" was 1.2 which means that the new books prepared better to accomplish the goal of students involvement on the books. In other words, the previous book is poor and has a low involvement index but the new book causes students to be more involved with its content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Devine Gifts book
  • Work book
  • Religious Studies book
  • William Romeys Content Analysis method