روابط متقابل بین خودکارآمدپنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان نزدیک، در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه هایی از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران

چکیده

در چارچوب نظریۀ "یادگیری اجتماعی" باندورا، "کارآمدپنداری" "شخصی" و "جمعی" عواملی مؤثر در رشد و تحول و سازگاری انسان توصیف می شوند و خودکارآمدپنداری همبستگی قابل توجه با عملکرد دارد. خودکارآمدپنداری از "تجربۀ موفقیت"، "الگو یا سرمشق"، "ترغیب کلامی"، و از "شرایط هیجانی/فیزیولوژیک" تأثیر می پذیرد. در این پژوهش، پرسشنامۀ خودکارآمدپنداری بندورا، پس از ترجمه و معادل سازی مورد استفاده قرار گرفته است. به وسیلۀ این پرسشنامه، ابعاد کارآمدپنداری شخصی در زمینه های زیر سنجیده می شود: زمینۀ تحصیلی؛ زمینۀ خودنظم دهی به یادگیری؛ فعالیت های فوق برنامه؛ برآوردن نیازهای دیگران، استحکام خود؛ و خودنظم دهی انگیزشی. برای سنجش خودکارآمدپنداری جمعی از پرسشنامۀ کیم و پارک استفاده شد. در پرسشنامه ای که به وسیلۀ ۸۹۵ دانش آموز پسر و دختر دبیرستانی پاسخ داده شد، علاوه بر مقیاس های فوق از خرده آزمون حمایت از سوی والدین، معلمان، و دوستان و از مقیاس تجدیدنظر شدۀ رضایت از زندگی استفاده شد. این پژوهش، علاوه بر یافته های قابل توجه دیگر، نشان داد که: بین خودکارآمدپنداری شخصی و جمعی با رضایت از زندگی رابطۀ مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین کارآمدپنداری شخصی و جمعی رابطۀ مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین کارآمدپنداری شخصی و جمعی با موفقیت تحصیلی رابطۀ مستقیم و معنی دار وجود دارد. کارآمدپنداری شخصی و جمعی دختران دانش آموز به طور معنی داری از پسران بیشتر است. کارآمدپنداری شخصی در درجۀ نخست و سطح رفاه خانواده در درجۀ دوم، نقشی مؤثر در رضایت از زندگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reciprocal relationships between life satisfactions among high school students and their self-efficacy belief and support received from the family, teachers, and friends

چکیده [English]

According to Banduras social learning theory, self-efficacy belief is an important factor which effects ones development, adaptability, and performance. Self-efficacy belief is, itself, under the influence of successful experience, model taking, verbal persuasion, and emotional/physiological conditions. In this research, 895 high school students have been asked to answer to the studys scales. Banduras self-efficacy questionnaire has been applied to investigate different dimensions of personal self-efficacy including academic achievement, self-regulating learning, extracurricular activities, meet others expectations, self-assertiveness, and motivational self-regulation. Kim & Parks questionnaire has been used to assess collective self-efficacy. Life satisfaction scale is also used to see how much support the students receive from their parents, teachers, and friends. The study showed that there is significant positive relationship between: life satisfaction and personal and collective self-efficacy; between personal and collective self-efficacy; and between academic achievement and personal and collective self-efficacy. The study indicates that personal and collective self-efficacy among high school girls students are more than boys. Also, life satisfaction is under the influence of 1) personal self-efficacy and 2) the familys well-being level.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Learning
  • high school students
  • self-efficacy
  • self-regulated learning
  • self-assertiveness
  • motivational self-regulating
  • academic achievement
  • extracurricular activities