جهانی شدن، انقلاب اطلاعاتی و تعلیم و تربیت: با تأکید بر دیدگاه ژ. ف. لیوتار

نویسنده

دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

جهانی شدن به منزله فرایند یا طرح یا فرایند/ طرحی در نظر گرفته می شود که به سرعت در حال شکل گیری است. جهانی شدن، در صورت وقوع، تأثیرات خود را در همه ابعاد معرفتی و عملی به جا خواهد گذاشت. در این میان، تأثیر آن بر معرفت شناسی و از طریق آن بر تعلیم و تربیت، قابل توجه است. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین محمل های جهانی شدن، ظهور و گسترش انقلاب اطلاعات است، نخستین چالش در این زمینه ناظر به ماهیت معرفت در نظر گرفته شده است. بر این اساس، ویژگی اساسی دانش را باید در این معادله جستجو کرد: ”دانش = اطلاعات“. این امر که با فروکاهش وجوه گوناگون دانش به اطلاعات کمی همراه است، به بحران مشروعیت دانش منجر می شود. گذشته از آن، با توجه به اینکه دانش، دارای جایگاهی اجتماعی است، بنابراین، شکل و ویژگی های اجتماع در عصر جهانی شدن، بر دانش تأثیر خواهد گذاشت. از سویی نیز، دیدگاه اجتماع مجازی، ما را به بازاندیشی دربارۀ دانش و نیز مسئله هویت فرامی خواند، زیرا به تبع اجتماع مجازی، سخن از هویت مجازی به میان می آید که ملازم با انشقاق هویتی است. تعلیم و تربیت برای مواجهه با این چالش ها نیازمند آن است که: الف) در برابر فروکاهش دانش به اطلاعات، مقاومت ورزد و دانش را نه با اطلاعات بلکه با خردمندی برابر بگیرد؛ ب) شیوه های خیال ورزانه و خلاقانه را بسط دهد؛ ج) مطالعات میان رشته ای را به منزله شیوه ای مهم برای بسط خیال ورزی، گسترش دهد؛ و سرانجام، د) ارتباط هایی میان اجتماع های مجازی و واقعی دانش آموزان ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization, information revolution, and education: Emphasizing J. F. Liuotar View

نویسنده [English]

  • Khosrow Bāgheri
(Ph D)
چکیده [English]

Globalization is regarded as a process or a project or a process/project which is most rapidly developing. Globalization, in case of occurrence, will put its impacts on all dimensions of human life including knowledge and practice. Particularly, its impact on epistemology and education would be remarkable. Given that the appearance and development of informational revolution is the most important background for globalization, the first challenge of globalization relates to the nature of knowledge. According to the information revolution, the most important characteristic of knowledge is to be sought in this equation: knowledge = information. This involves reducing different facets of knowledge to quantitative information which leads to knowledge legitimacy crisis. In addition, having a communicational dimension, knowledge will be qualified by means of the shape and characteristics of community in the era of globalization. The viewpoint of virtual community calls us from another side to rethink on knowledge as well as on the problem of identity because in the consequence of virtual community, virtual identity of pupils is being claimed which involves identity fragmentation. To deal with these challenges, education needs: a) to resist the reduction of knowledge to information and equate knowledge with wisdom rather than information; b) to extend imaginative and creative procedures; c) to develop interdisciplinary studies as an important way of extending imagination; and finally, d) to provide relationship between virtual and real communities of the pupils. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Epistemology
  • educational challenge
  • Information
  • Knowledge
  • virtual community
  • virtual identity