امکان سنجی مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی در نظام آموزش وپرورش ایران

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برنامه ریزی درسی واقع گرایانه مستلزم مشارکت کلیه نیروهای اثرگذار و درگیر در مراحل گوناگون تصمیم گیری است که در میان آن ها، معلمان از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردارند. معلمان به سبب آشنایی با مسائل و نیازهای دانش آموزان و مدرسه و تجربیات ارزشمندی که در سایه تعامل با یادگیرندگان به دست می آورند، مهم ترین عنصر در موفقیت برنامه های درسی هستند و درصورتی که در زمینۀ جایگاه، نقش و زمینه سازی مشارکت آن ها در تصمیم گیری های مرتبط با برنامه درسی تأملی عمیق و جامع الاطراف صورت پذیرد، اثربخشی برنامه های درسی بهبود چشمگیرخواهد یافت. مقاله حاضر که برگرفته از یک طرح پژوهشی است، ابتدا با بهره گیری از ادبیات برنامه درسی، حدود مشارکت معلمان را ترسیم کرده است، سپس با استفاده از روش تحقیق توصیفی، امکان مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی در ایران و نتایج و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته است که بر مبنای مقیاس لیکرت تنظیم شده است. شرکت کنندگان در پژوهش دبیران دبیرستان های مدارس تهران و کارشناسان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش وپرورش بوده اند که بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. نتیجه مطالعه حاضر، بیانگر قلمروهای مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی در ایران، عواملی که این مشارکت را تسهیل می کند و نتایج مثبت و منفی حاصل از آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of teachers contributions in curriculum processes in Iranian Education System

نویسنده [English]

  • Kourosh FathiVājargāh
(Ph D)
چکیده [English]

Realistic curriculum planning for schools requires the contribution of all groups, especially teachers, who influence the process of decision making in education. Since teachers have valuable experiences about school activities and are aware of the students needs and problems, they should be considered as the main important element of decision making on curriculum planning. This research has tried to show the extent, and the possibility, of teachers contribution in curriculum planning in Iran and have investigated the results of such contribution as well. A researcher-made questionnaire has been used to collect data from a sample of high school teachers in Tehran and experts of curriculum planning of the Ministry of Education concerning the extent of teachers contribution in curriculum planning, the factors which facilitate this contribution, and the positive and negative effects of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Planning
  • decision making in schools
  • teachers role
  • high school students
  • teachers contribution in curriculum planning