تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی و ارائۀ الگوی مناسب

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تحقق آرمان ها، اهداف، راهبردها و برنامه های آموزشی و درسی و پاسخگویی صحیح به نیازهای مخاطبان آموزش وپرورش بدون وجود مدیران و رهبران آموزشی آگاه، مجرب و آفریننده امکان پذیر نیست، اما سؤال این است که به راستی چه استانداردهایی را می توان برای سنجش شایستگی های عملکرد برای ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی تدوین کرد؟ هدف اصلی این پژوهش تدوین استانداردهای سنجش عملکرد (شایستگی های عملکرد) مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی و ارائۀ الگوی مناسب برای استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی (شهر تهران) است. در این پژوهش پژوهشگر ابتدا بر پایۀ مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی به بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش در داخل و خارج اقدام و سپس با استفاده از نتایج حاصل از بررسی های تطبیقی و مبانی نظری مربوط به پژوهش مجموعه ای از معیارهای سنجش شایستگی های عملکرد مدیران آموزشی را تدوین کرده است. این مجموعه شامل شش مؤلفۀ اصلی، چهل زیر مؤلفه و یکصدوشصت رفتار نشان دهندۀ شایستگی (معیار عملکرد) است. در ادامه پژوهشگر با استفاده از روش بازخورد 360 درجه ای و تدوین پرسشنامۀ نگرش سنج محقق ساخته، به بررسی نگرش مخاطبان مدیر مدرسه دربارۀ مؤلفه های اصلی، زیرمؤلفه ها و معیارهای عملکرد پرداخته است. داده های حاصل با استفاده از روش های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون آماری t، گروه های همبسته و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه «گروه های مستقل» تجزیه وتحلیل و بر اساس نتایج توصیفی و تحلیلی حاصل از اجرای نرم افزار spss به سؤالات پژوهش پاسخ داده شد. سؤال اول: برای ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی چه استانداردهایی را می توان تدوین و ارائه کرد؟ نتایج حاصل از یافته های پژوهش شش جنبه از مؤلفه های اصلی و زیرمؤلفه های مربوط به استانداردهای (شایستگی های) عملکرد مدیران آموزشی را تأیید می کند. این جنبه ها عبارت اند از: الف) وظایف، ب) مهارت ها، ج) اخلاق، د) نقش ها، هـ) ویژگی ها، و) عملکرد. سؤال دوم: برای تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی چه الگویی می توان ارائه کرد؟ بر پایۀ مبانی نظری و یافته های پژوهش مدلی مشتمل بر پنج بخش فلسفه و اهداف، مبانی نظری، مراحل اجرایی، نظام ارزشیابی، و بازخورد مدل، تدوین شد و با استفاده از نظریات سی ودو نفر از متخصصان مدیریت آموزشی تجزیه وتحلیل شد و اصلاحات لازم در آن به عمل آمد. سؤال سوم: درجۀ تناسب الگوی پیشنهادی برای استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی از نظر متخصصان چقدر است؟ الگوی پیشنهادی با ضریب پایائی 93% و میانگین کل 25/4 از 5 و توافق بالای 83% از نظر متخصصان مدیریت آموزشی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collection of performance standards of educational principals and rendering suitable model

نویسندگان [English]

  • Nādergholi Ghoorchiān 1
  • Amirhossein Mahmoodi 2
1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده [English]

Since achievement of a superior and efficient educational system requires informant, experienced, and competent educational principals, the purpose of this research is collection of standards (competencies) of performance of educational principals in middle school and rendering suitable pattern to standardize performance of such principals. In this research a collection of competencies of performance of educational principals has been firstly made on the basis of library studies and survey of research literature, (this collection includes six main indicators, forty sub-indicators, and 160 behaviors which indicate competency, “performance Indicators”). Then, perceptions of experts, directors, teachers, parents and Students of middle school about each of the indicators and sub-indicators collected were studied through applying “360 degree feed back” method. Responses of members of sample society were analyzed by using descriptive and inferential statistical methods and, at the end, a model for standardizing performance of educational principals of middle school was compiled by applying findings of the research and each of comments of experts of educational management. The usefulness of the model proposed was evaluated from the standpoint of specialists of educational management and was confirmed with average mark of 4.25 out of 5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational principals
  • middle schools
  • performance standard
  • performance competency
  • Performance Evaluation