مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر در زمینه موضوع های درسی و سازگاری دانش آموزان

نویسنده

∗ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر اجرا شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر که از پرسشنامه های دو گلاس و هرمز و پرسشنامه سازگاری بل برگرفته شده است، به دست آمد. همچنین برای کسب داده ها و از یک پرسشنامه محقق ساخته درباره یک گروه نمونه 120 نفری از دانش آموزان دوره متوسط شهر تهران در رشته های متفاوت نظری و فنی و حرفه ای استفاده شد نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که: • میان انواع گوناگون هوش چندگانه با دروس مرتبط با هر یک از انواع هوش، همبستگی معنادار از ضعیف تا متوسط وجود دارد. • با بهره گیری از نمره های هوش درون فردی و بین فردی می توان 22 درصد سازگاری کلی را پیش بینی کرد. • انواع هوش مطرح شده گاردنر کاملاً از هم مستقل نیستند. میان بعضی از آن ها همبستگی از ضعیف تا متوسط وجود دارد. 33 درصد واریانس مشترک این هشت نوع هوش، عامل احتمالی g را نشان می دهد. • بیشترین واریانس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را می توان با ملاحظه نمره های هوش کلامی – زبانی و منطقی – ریاضی تبیین کرد. • سرانجام دختران از نظر هوش درون فردی بر پسران برتری دارند و پسران از نظر هوش دیداری – فضایی بر دختران برتری دارند. از نظر دیگر انواع هوش میان دو جنس تفاوت معنادار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Preliminary Study on Gardners Multiple Intelligence Theory Concerning School Lesson Subjects and School Students Adjustment

نویسنده [English]

  • Hassan Pasha Sharifi
∗ Professor of Islamic Azad university, Roodehen Branch
چکیده [English]

This investigation was conducted as a Preliminary Study on Gardners Multiple intelligence Theory. Participants were a sample group of 120 secondary school students in different branches of study. The data was gathered by administering the Multiple Intelligence Questionnaire adapted from Douglas and Harms´ questionnaires, Bell Adjustment Questionnaire, and a researcher – made questionnaire on the sample group. The following results were obtained:


It was shown that there was low to moderate but significant correlation among different kinds of intelligence and related school subject scores.
Interpersonal and intrapersonal intelligence scores accounts for 22 percent of the total variance of social adjustment.
Different finds of intelligence are not totally independent from each other. There were low to moderate but significant correlations among some of them. 33 percent of the common variance among different finds of intelligence suggests spearman´ s «g» factor.
The greatest variance of educational achievement can be accounted for by verbal – linguistic and logistic – mathematical intelligence.


In regards to intrapersonal intelligence, girls are superior to boys, but boys are superior to girls in regards to visual – spatial intelligence. There was no significant difference between the two genders in other kinds of intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple intelligence
  • school subject scores
  • social adjustment
  • Douglas and Harms´ Questionnaires
  • Bell Adjustment Questionnaire