بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سیمای روان شناختی فرزندان شاهد

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت معلم

2 دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

3 دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سیمای روان شناختی فرزندان شاهد همسرانی که ازدواج مجدد کرده با فرزندان خانواده های شاهدی که همسران آن ها ازدواج مجدد نکرده اند، انجام شد. گروه نمونه شامل 373 دانش آموز دختر و پسر شاهد مشغول به تحصیل در دبیرستان های شاهد بود. این گروه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از میان چهار استان تهران، کرمانشاه، اردبیل و چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند و به پرسشنامه عملکرد خانواده، مهارت های اجتماعی و سلامت عمومی پاسخ دادند. معدل آنان نیز به عنوان دیگر ملاک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین عملکرد خانواده در همسران شاهد ازدواج کرده پایین تر از همسران شاهد ازدواج نکرده است. یافته ها، حاکی از آن است که فرزندان همسران شاهد که ازدواج مجدد نکرده اند از نظر سلامت روانی در وضعیت بهتری قرار دارند. در ضمن براساس نتایج این پژوهش میان مهارت های اجتماعی فرزندان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کرده اند با گروهی که ازدواج مجدد نکرده اند از نظر آماری تفاوت وجود ندارد و فرزندان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کرده اند از نظر عملکرد تحصیلی بهتر از فرزندان همسران شاهدی هستند که ازدواج مجدد نکرده اند. یافته های مرتبط با جنسیت در این پژوهش نشان داد که دختران خانواده های شاهد از نظر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی نسبت به پسران این خانواده ها در وضعیت بهتری قرار دارند، اما میان مهارت های اجتماعی دختران شاهد با مهارت های اجتماعی پسران این خانواده ها تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Comparison of Family Performance and Psychological Profile of Students in Martyred Families with Remarried and Non–remarried Mothers.

نویسندگان [English]

  • Hadi Keramati 1
  • Alireza Moradi 2
  • Manizhe Kaveh 3
1 (Ph D Student)
2 (Ph D)
3 (Ph D Student)
چکیده [English]

Three–hundred and seventy–three male and female students from martyred families attending high schools for martyred families were selected by using cluster sampling in four provinces of Tehran, Kermanshah, Ardebil and Chahar Mahal and Bakhtiari. They completed the Family performances (Baldowing, 1983), Social skills (Matsan, 1983) and Psychological health (Goldenberg , 1988) questionnaires. Their GPA of the previous school year was used as the criterion to evaluate their educational performance.

The findings revealed that the average of family performance in martyred families with remarried mothers is lower than that in martyred families with non–remarried mothers. Findings indicated that female children of martyred families were in a better condition compared to male children of these families with respect to psychological health and educational performance, but no significant difference was found between the two group’s social skills. The educational and psycho-social implications are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family performance
  • mental health
  • social skills
  • Martyred Family
  • Baldowings Social skills Questionnaire
  • Psychological health Questionnaire