نقد نظریه های رشد اخلاقی پیاژه و کولبرگ و باندورا و ارائه الگویی نو برای پژوهش در رشد اخلاقی دانش آموزان

نویسنده

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در زمینه موضوع روان شناسی رشد اخلاقی و سنجش رشد اخلاقی، سال هاست که نظریه های شناخت شناسی ژنتیک و رفتارگرایی اجتماعی (که مبتنی بر دیدگاه های رشد قضاوت اخلاقی پیاژه و کولبرگ و رویکرد یادگیری اجتماعی باندورا است) در مرکز توجه روان شناسان و متخصصان علوم تربیتی و مورد استفاده مراکز مشاوره ای آموزش وپرورش و سایر مراکز روان شناسی کشور ما بوده و تاکنون نظریه و ابزار بومی مناسبی در حوزه سنجش رشد اخلاقی ارائه نشده است. موضوع قابل توجه این است که بنیان های نظری و ساختار محتوای این دیدگاه ها بدون توجه به بنیان های جاودانه اخلاقی، انگیزش و احساس اخلاقی، ایمان و فرهنگ اخلاقی و رفتار و واکنش های عینی اخلاقی ارائه شده است که با وضعیت رشد اخلاقی کودکان و نوجوانان و جوانان دانش آموز ما سازگاری ندارد. این مقاله نشان می دهد که رویکردهای مذکور صرفاً قضاوت اخلاقی و یادگیری قوانین و مناسبات اجتماعی زندگی در کشورهای غربی را مبنای نظریه خود قرار داده است و به بنیان های روحانی و عقلانی و انگیزشی در اخلاق، که ریشه در خلقت الهی و فطرت آدمی دارند، توجهی نداشته اند. این مقاله، با ارائه الگویی جدید از شکل گیری رشد اخلاقی، نشان داده است که رشد اجتماعی فرد حاصل تأثیر و تأثر متقابل و پیچیده و پویای پنج زمینه طبیعی و درونی خدادادی، زمینه های اجتماعی، واقعه ها و تجارب رفتاری، رشد قضاوت شناختی، و تجلی و تحول انگیزش ها و عواطف همدردی و کمک رسانی به دیگران است. بر چنین اساسی، در این مقاله سعی شده است، ضمن نقد رویکردهای کنونی روان شناسی در رشد اخلاقی، برای تحقیقات اصیل و جدید علمی در حوزه نظریه پردازی رشد اخلاقی دانش آموزان زمینه سازی شود و مقدمات نظری لازم برای تهیه ابزار بومی سنجش رشد اخلاقی فراهم آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing Piaget, Kohlberg, and Banduras Moral Development Theories and Presenting a New Model for Research on Iranian School Students Moral Development

نویسنده [English]

  • Hossein Lotfabadi
(Ph D)
چکیده [English]

Its been years in the psychology and assessment of moral development that theories of genetic epistemology and social behaviorism (which are based on Piaget, Kohlberg, and Banduras approaches) have been in the center of attention for the psychologists and education experts and have been used by the educational counseling centers and other psychology centers in Iran. Therefore, there have not been a suitable theory and proper native assessing tools made in our country in the field of moral development.

The main issue is that the theoretical foundations and the structure and content of these viewpoints are provided without considering the innate and eternal moral foundations, moral motive and feeling, moral belief and culture, and moral behavior and reactions. Such viewpoints are not in consistency with our school students moral development. This article has shown that Piaget, Kohlberg, and Banduras viewpoints have strictly positioned the moral judgment, learning social laws, and relations of the Western countries as the foundation for their theories without considering spiritual, rational, and motivational bases of moralities, which have roots in divine creation and the human nature.

By providing a new model for moral development formation, this article has shown that individuals social and moral development is a result of complicated, dynamic, and mutual interactions of the five following factors: innate nature of the individual, social contexts, events and experiences, moral judgment development, and manifestation and change of stimulations and sentiments of sympathy and helping other people.

The article tries, while criticizing the present psychological approaches on moral development, to prepare the way for a new scientific and authentic research in making theory for moral development and preparing theoretical basis for making national assessing scales for moral development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Development
  • school students
  • moral assessment
  • Psychology of morality
  • Piaget
  • Kohlberg
  • Bandura