امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش وپرورش کشور

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمان ها روزآمد باشند باید به طور مداوم آموزش ببینند. آموزش کارکنان از مهم ترین عوامل بهبود نظام و فعالیت های هر سازمان است (شاهانی،. (1377 آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان، از آن جهت دارای اهمیت است که غالباً در سازمان های متفاوت، کارکنان برای شرکت در آموزشگاه های گوناگون ناگزیرند محل خدمت خود را ترک کنند و این امر مشکلات جدی برای انجام دادن امور و وظایف سازمانی به وجود می آورد. این پژوهش با مطالعه امکانات موجود مراکز آموزش ضمن خدمت کشور در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا می توان نظام آموزش مجازی را برای کارکنان وزارت آموزش وپرورش کشور راه اندازی کرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این راه اندازی برای کدام دوره های آموزش ضمن خدمت، کدام دروس، کدام گروه از کارکنان وزارت آموزش وپرورش کشور و به چه طریقی عملی است؟ در این مقاله به امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در چارچوب مؤلفه های منابع فنی، انسانی، مالی، کالبدی، فرهنگ سازمانی و همچنین زمینه های پیاده سازی آن نظام اشاره شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of Using Virtual In–Service Education In the Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Nassiri 1
  • Kourosh Fathi Vajargah 2
1 (M A)
2 (Ph D)
چکیده [English]

In order for the human forces employed in organizations to stay up-to-date, they should get training on regular basis. Staff training is among the most important factors for enhancing the structure and activities in any organization (Shahani, 1377). In-service Training for employees is troublesome because in order to participate in different schools they have to leave their place of work, which causes serious problems for taking care of responsibilities and duties in the organization.

By looking into the resources available in in-service education centers throughout the country, the present research is trying to answer the question of whether the virtual education system for the employees of the ministry of education can be setup or not. If the response is positive, we look to see what education fields, what lessons, and for which employees in the ministry of education it can be done. As well, it looks to see with what procedure it is possible.

This article has mentioned the feasibility of use of virtual in–service education with regards to technical, human, financial, and physical resources, as well as organizational culture and fields of implementation of that system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • In-service education
  • Virtual Education