اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

رویکرد سازنده گرایی یکی از چارچوب های نظری مهم در شکل گیری و هدایت بازنگری ها و فعالیت های جدید آموزشی است. تأکید ساختن گرایان بر این است که افراد دانش را فعالانه می سازند. یکی از روش های آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیک با رویکرد سازنده گرایی دارد، نقشه مفهومی است. نقشه مفهومی بازنمایی تجسمی روابط معنادار میان مفاهیم است. هدف کلی پژوهشی که مقاله حاضر براساس یافته های آن تهیه شده، تعیین اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی به عنوان راهبرد یاددهی ـ یادگیری است. اهداف جزئی این پژوهش مقایسه اثربخشی شیوه های ارائه نقشه های مفهومی از پیش آماده شده با نقشه های مفهومی تهیه شده از سوی فراگیران و همچنین مقایسه اثربخشی شیوه های انفرادی و گروهی تهیه نقشه مفهومی است. آزمودنی های پژوهش 55 معلم مقطع ابتدایی بود که در یک دوره آموزشی ضمن خدمت در سه کلاس شرکت داشتند. طرح پژوهشی یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. در این پژوهش آزمودنی ها در سه گروه آزمایشی مشارکت داشتند. برای گروه اول آزمایشی نقشه های از پیش آماده شده در فرایند آموزش کلاسی ارائه شد. گروه دوم به صورت انفرادی و گروه سوم به صورت گروهی به تهیه نقشه های مفهومی پرداختند. یافته های پژوهش نشان می دهند که میانگین نمرات پس آزمون های هرسه گروه نسبت به پیش آزمون ها افزایش یافته است، اما بیشترین تأثیر نقشه مفهومی در شیوه ساخت انفرادی نقشه مفهومی و کمترین تأثیر آن در ارائه نقشه های مفهومی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of the provision of pre-planned, individual and cooperative methods of preparing concept maps as an instructional strategy.

نویسندگان [English]

  • Javād Mesrābādi 1
  • Eskandar Fathi Azar 2
  • Negār Ostovār 3
1 PhD Student in Tabriz University
2 (Ph D), Tabriz University
3 (M A)
چکیده [English]

Constructivism approach is one of the most important theoretical frameworks in the formation and development of the new instructional revisions and activities. The main focus of constructivism is the fact that individuals construct knowledge actively. Concept map is one of the modern instructional methods in the sense that it is closely related to constructivism. The concept map is the visual representation of meaningful relations between concepts. The main purpose of the present study is to improve the efficacy concept map as a learning-teaching strategy. Likewise the minor purpose has been to make an analogy between the effectiveness of the provision of pre-planned concept maps on one hand and the development of concept maps by learners on the other. The comparison of the effectiveness of individual and cooperative methods of preparing concept maps was also taken into account. The participants of the study were 55 primary school teachers who participated in three discrete in-service training classes. The research project was a quasi-experimental design with pre-test and pos-test. The participants were assigned to three experimental groups. The first experimental group was given pre-planned concept maps in the process of classroom education. The second experimental group prepared the concept maps individually. Meanwhile the third experimental group prepared the concept maps cooperatively. Research results revealed that the post-tests averages increased compared to pre-tests averages but the efficacy maximal was observed in the group of individually preparing concept maps. The least efficacy is observed in the provision of pre-planned concept maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • concept map
  • Educational Achievements
  • meaningful learning