بهسازی نظام تصمیم گیری در آموزش وپرورش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های تهران و مدیران و کارشناسان ستادی وزارت آموزش وپرورش

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر براساس نتایج پژوهشی ارائه می شود که به سفارش پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش (پژوهشکده تعلیم و تربیت) و در سال 1383 انجام شده است. در این پژوهش نظام تصمیم گیری آموزش وپرورش براساس عوامل برون سیستمی و درون سیستمی مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس نظام تصمیم گیری آموزش وپرورش مشتمل بر پنج عامل محیطی (فراسیستمی)، ساختارتصمیم گیری، فرآیند تصمیم گیری، اجرای تصمیم و ارزشیابی و بازخورد در نظر گرفته شده است. اطلاعات این طرح با بهره گیری از پرسشنامه و در جامعه آماری دو گروه از اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های تهران (شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم، علامه طباطبائی و الزهراء) و اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان ستادی وزارت آموزش وپرورش گردآوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش از نظر نمونه های تحقیق، نظام تصمیم گیری آموزش وپرورش به طور کلی دارای نواقص و کاستی های متعددی است. با وجود این بیشترین مشکلات و نواقص در زمینة عوامل ساختاری نظام تصمیم گیری و کمترین مشکلات دربارة عوامل اجرایی بوده است. در ضمن نمونه های تحقیق به طور کلی، تمرکززدایی از نظام تصمیم گیری آموزش وپرورش را ضروری و استقرار نظام تصمیم گیری نیمه متمرکز را توصیه کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the educational decision-making system from the viewpoint of members of education faculties settled in Tehran and staff managers and specialists in the Ministry of Education

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghahramāni
(Ph D), Faculty Member of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this research educational decision-making system was studied based on five (internal and external) factors including: environment of decision-making (supra-systems), structure of decision–making, process of decision-making, implementing of decision–making, and evaluation and feedback of decision–making. Data was gathered by questionnaire from two groups, members of the Faculties of Education settled in Tehran and staff managers and specialists of the Ministry of Education. Findings show that the educational decision–making system has many imperfections with structural factors being the most important and implementation factors the least of them. Furthermore, the study samples emphasize decentralization of educational decision–making system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational decision-making
  • internal-system factors
  • external-system factors
  • supra-system factors
  • Ministry of Education
  • decentralization of education