بررسی تأثیر آموزش درس «پرورش خلاقیت در کودکان» بر افزایش خلاقیت دانش آموزان دختر سال سوم کودکیاری هنرستان های شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

2 مدرس مرکز تربیت معلم شهید باهنر فارس

چکیده

به منظور بررسی تأثیر درس «پرورش خلاقیت در کودکان» (که یکی از دروس مربوط به هنرجویان دختر سال سوم رشته کودکیاری هنرستان هاست) بر افزایش خلاقیت هنرجویان همان رشته، از روش تحقیق نیمه تجربی با گروه کنترل و پیش آزمون – پس آزمون استفاده شد و نمونه ای مشتمل بر 108 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم رشته های هنرستانی شهر شیراز به شیوه همتاسازی گروه ها، بر اساس معدل 14 تا 17 و نمره هوش 90 تا 110 انتخاب گردید. از این گروه 54 نفر از دانش آموزان رشته کودکیاری به عنوان گروه آزمایش، در نظر گرفته شدند. این افراد در طول سال تحصیلی واحد درسی مذکور را گذراندند. 54 نفر دیگر به عنوان گروه گواه، از سایر رشته های هنرستانی، برگزیده شدند. این گروه فاقد واحد درسی ذکر شده بودند. مهم ترین سؤال تحقیقاتی آن بود که آیا ارائه درس «پرورش خلاقیت در کودکان»، در افزایش خلاقیت دانش آموزان رشته کودکیاری مؤثر است؟ جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق، در ابتدای سال تحصیلی، از هر دو گروه توسط آزمون خلاقیت کلامی تورنس (فرم الف)، پیش آزمون به عمل آمد و در انتهای سال تحصیلی مجدداً هر دو گروه آزمایش و گواه به وسیله فرم ب آزمون تورنس (پس آزمون) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمرات عناصر خلاقیت گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون از هم کم شد و از آزمون t به روش نمره افزوده استفاده شد. نتایج حاصله بیانگر افزایش نمره خلاقیت دانش آموزان رشته کودکیاری (گروه آزمایش) بود. نمرات این گروه نسبت به گروه گواه نیز در عناصر سیالی، بسط و نمره کل برتری معناداری داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، از بین متغیرهای پیش بین، به ترتیب رشته تحصیلی، شغل مادر و پیشرفت تحصیلی (معدل) پیش بینی کننده های بهتری برای متغیر ملاک یعنی خلاقیت بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of teaching the course "creativity development in children" upon creativity improvement of third grade female students in the field of babysitting at Shiraz technical high schools

نویسندگان [English]

  • Farshid Ghassemi 1
  • Tahereh Aghlidos 2
1 Ph D Student
2 Faculty member of teacher education
چکیده [English]

For the purpose of studying the effect of the course creativity development in children (that is one of the courses taken by third grade female students in the field of babysitting at the technical high school) on the creativity improvement of the same students, a semi-experimental method with the control group and pretest-posttest was used and a sample consisting of 108 third year female students of Shiraz technical high schools were selected based on GAP of 14-17( out of 20) and an IQ of 90-110. Of this group, 54 students in the field of babysitting were considered as the experimental group. They passed the same course unit during the school year.

The other 54 subjects were selected from among other fields of study in the technical high schools as the control group.

This group had not taken the course unit in question. The most important question was whether providing the course "creativity development in children" was effective upon creativity improvement of students in the field of babysitting.

To answer the questions, both groups took a pretest by Torrance verbal creativity test (from A) at the beginning of the school year and at the end of the year. Again, both groups, the experimental and the control one were evaluated using form B of Torrance test (post- test).

Creativity scores of the two groups and the scores of the experimental group (pretest and post-test) were compared by t-test. Findings showed an increase in the creativity score of the students in the field of babysitting (the experimental group). The scores of this group as compared with those of the control group showed significant superiority in the elements fluidity, expansion, and the total score as well. In addition, based on the multivariate regression findings of the independent variables, the field of study, mother, job and students achievement (GAP) were better predictors for the dependent variable, which is creativity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • babysitting
  • technical high school
  • achievement field of study
  • Originality
  • flexibility
  • Fluidity
  • Expansion