ارزیابی توانمندی شغلی دانش آموختگان رشته های فنی - حرفه ای (شاغل در شرکت ایران خودرو از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از راهبردهای اساسی تغییر در نظام های آموزشی افزایش توانمندی شغلی دانش آموختگان، با توجه به نیازهای جامعه، بازار کار و اشتغال است که با کنترل خروجی های سازمان های آموزشی به سامان می رسد. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی توانمندی شغلی دانش آموختگان برخی رشته های فنی– حرفه ای شاغل در شرکت ایران خودرو از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی است. نمونه های مورد بررسی دانش آموختگان رشته های ساخت و تولید، مکانیک خودرو و الکترونیک هنرستان های فنی- حرفه ای هستند که در سال 1383 جذب شرکت ایران خودرو شده اند. نمونه های مورد بررسی 200 نفر بوده که با روش سرشماری انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامة توانمندی شغلی بوده است. یافته های پژوهش نشان داده اند که از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی شرکت ایران خودرو، دانش آموختگان رشته های ساخت و تولید، مکانیک خودرو و الکترونیک به میزان مطلوبی از مهارت های ارتباطی، کارگروهی، تعهد و مسئولیت پذیری برخوردارند. همچنین آنان از خلاقیت، توانایی حل مسئله، دانش ­ تخصصی و مهارت های فنی و عملی نسبتاً مطلوب برخوردارند. در مجموع، از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی شرکت ایران خودرو، میزان توانمندی شغلی دانش آموختگان این رشته ها نسبتاً مطلوب است. همچنین یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد که دانش آموختگان رشته های الکترونیک نسبت به دانش آموختگان رشته ساخت، تولید متعهدتر ومسئولیت پذیرترند. در سایر موارد تفاوت معنادار میان دانش آموختگان سه رشته مذکور وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the graduates who are employed in Iran-Khodro Company in terms of job ability in some fields of technical and vocational education – from the viewpoint of the production units managers

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mirkamali 1
  • Zeinab Bagheri Khalili 2
1 (PhD), Faculty Member of Tehran University
2 (M A), at Education Management
چکیده [English]

The aim of the present study is to evaluate the graduates job ability in some fields of technical and vocational education. These graduates are employed by Iran-Khodro Company and the viewpoint belongs to the production units managers. In this study, all of the 200 graduates are students of manufacturing and production, vehicle mechanics and  electronics in technical-vocational high schools who are employed by Iran Khodro in 2004. Their data was collected through a Job ability questionnaire.

The findings indicated that the managers of the production units believe that graduates of technical and vocational  education in the above-mentioned fields have desired levels of team work, communication skills and commitment and also comparatively desired levels of creativity, problem solving, specialized knowledge and technical skill and job ability. In the whole, the managers consider these graduates’ job ability to be comparatively at the desired level. No significant difference was found between manufacturing and production, vehicle-mechanics and electronic graduates in job ability, team work, communication skills, creativity, problem solving, specialized knowledge and technical skill. However, the results show that electronic graduates have more commitment than vehicle-mechanics graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job ability
  • graduate
  • Technical and Vocational Education
  • Iran-Khodro
  • production units managers
  • work market
  • change in training