بررسی اثربخشی تدریس به شیوه حل مسئله و ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه در پرورش روحیه پژوهشگری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - رودهن

چکیده

پرورش دانش آموختگان واجد توانمندی های شناختی و گرایش های عاطفی برای پژوهش و نوآوری، آرمان همه نظام های آموزشی دنیاست. درکشور ما نیز ایجاد تحول و جنبش در این زمینه یک ضرورت و عزم ملی تلقی شده است. بی تردید این هدف باید به دست اساسی ترین عنصر آموزش یعنی معلم تحقق یابد.  هدف این تحقیق بررسی اثربخشی تدریس به شیوۀ حل مسئله و ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه در پرورش روحیه پژوهشگری دانش آموزان است. این هدف با استفاده از طرح شبه آزمایشی واجد دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه مورد آزمون قرار گرفت. در مجموع 68 دانش آموز سه کلاس پایه چهارم ابتدایی از دو مدرسه انتخاب شدند. در آن کلاس ها سه متغیر مستقل؛ یعنی تدریس به شیوه حل مسئله همراه با ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه، تدریس به شیوه حل مسئله بدون ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه و تدریس به شیوه سنتی در طول ترم دوم سال تحصیلی 84- 83 برای دروس علوم و جغرافیا اجرا شد. متغیر وابسته یعنی روحیۀ پژوهشگری بر اساس سه شاخص نگرش نسبت به پژوهش، عملکرد دانش آموزان در امتحان واجد سؤالات پژوهشگرانه و فعالیت های کلاسی پژوهشگرانه سنجیده شد. نتایج نشان داد که تدریس به شیوه حل مسئله گذشته از همراه شدن با ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه یا بدون آن، نسبت به شیوۀ تدریس سنتی در پرورش روحیه پژوهشگری با احتمال 99/0 کارآمدتر است. اما تدریس به شیوه حل مسئله همراه با ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه نسبت به تدریس به شیوه حل مسئله بدون ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه، در پرورش روحیه پژوهشگری اثربخشی بیشتر نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effectiveness of teaching by the problem solving method and evaluation based on the research indexes in developing research morals

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abolghassem Mehri-nejad 1
  • Hassan Pasha Sharifi 2
1 (PhD), Faculty member of Al-Zahra University
2 (PhD), Faculty member of Islamic Free University
چکیده [English]

Educating the graduates with cognitive potentials and emotional tendencies for research and innovation has been the ideal for all the education systems throughout the world. It has been also considered a necessity and a national will for our country (Iran). There is no doubt that this important goal should become a reality by the most fundamental element of education i.e.The Teacher.

The aim of the present research is investigating the effectiveness of teaching by the problem solving method. It is also to evaluate establishment and raising of research moral among the school students based on the research indexes. A pilot project took place consisting of two test groups and one control group. We selected a total of 68 students from two schools in Tehran (Iran). The students were from three classes in fourth grade. The education year was of 2005-2006.

The three independent variables were randomly applied on the mentioned population in the science and geography courses. These variables were: a) teaching by problem solving method along with the evaluation based on research indexes, b) teaching by problem solving method without the evaluation based on research indexes, and c) teaching based on traditional method.

Research moral, as the dependent variable, was evaluated on the three indexes of A) attitude toward research, B) the pupils’ performance in the examinations containing the questions about researching issues, and C) research oriented class activities. The obtained results showed that teaching by problem solving with/without the evaluation based on research indexes is more efficient than teaching by the traditional method. This was with the probability of 0.99. We found, there was no significant difference between the teaching with the evaluation based on research indexes and teaching without the evaluation based on research indexes. This similarity was in terms of their efficiency in raising research moral among the research population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research moral
  • Teaching by problem solving method
  • Evaluation based on research indexes
  • Teaching by traditional method
  • Exams with researching features
  • Researching oriented class activities
  • Attitude toward research