تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان عزت نفس دانش آموزان 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره راهنمایی تحصیلی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سبک حل مسئله به منزلة متغیر مستقل بر میزان عزت نفس و مشکلات رفتاری ارتباطی به عنوان متغیرهای وابسته در دانش آموزان 12 تا 13 ساله (مقطع راهنمایی تحصیلی) انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر بوده است. از میان 68 دانش آموز، 48 نفر که نمرات آن ها در پرسشنامه راتر 9 و بیش از 9 و در پرسشنامه عزت نفس کمتر از حد میانگین بود، به طور تصادفی انتخاب و به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 7 هفته (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای) تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. در این مرحله پس آزمون انجام شد و داده ها با بهره گیری از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دادند که میانگین های عزت نفس کلی دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (P = 0). بدین گونه که میانگین نمرات عزت نفس کلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. همچنین مقایسة میان میانگین های عزت نفس کلی دو گروه پسر و دختر در پس آزمون تفاوت معنادار نشان نداد. تأثیر متقابل جنسیت و آموزش عزت نفس در این تحقیق معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of problem-solving style training on the self-esteem of 12 to 13 year old students with communicational-behavioral problems in the middle-school period.

نویسنده [English]

  • Parviz Sharifi Daramadi
(PhD), Assistant Professor Faculty of Education and Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of problem solving training on self-esteem of 12 to 13 year old adolescent students with communicational behavioral problems (in the Middle school period). The tools used in this research were Cooper Smith’s self-esteem test and Rutter’s questionnaire on behavioral problems. Therefore 48 students who had lower than average scores on Cooper – Smith Self-Esteem Scale and a higher than 9 or equal to 9 score in Rutter’s behavioral Scale were randomly selected from among 68 students and were assigned to two problem solving training and control groups. The training group received problem solving training for 7 weeks and each week for one and a half hour while thte control group received no such training. The results of Analysis of covariance showed that after controlling for other variables there was a significant difference between the average of self-esteem scores of the training and control groups (P=0). The difference between the average for boys and girls was not significant. Nor was the interaction effect of training and gender on self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving training
  • Self-esteem
  • Students
  • Communicational- behavioral problems