بررسی نیازهای آموزشی و تربیتی والدین و دانش آموزان مقطع متوسطه کشور در خرده فرهنگ های مختلف ایران

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است که با بهره گیری از الگوی نیاز سنجی ترکیبی، علاوه بر شناسایی نیازهای آموزشی و تربیتی والدین دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس کشور، در ابعاد گوناگون دربارة فرزندان، نیازهای دانش آموزان و دیدگاه های مشاوران و مدرسان آموزش خانواده نیز در این زمینه بررسی شود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش را والدین (پدران و مادران) و دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصیلی متوسطه و مدرسان و مشاوران آموزش خانواده کشور در سال تحصیلی ۸۲- ۸۱ تشکیل داده اند. نمونه های پژوهش مشتمل بر 4432 نفر (شامل 1384 پدر، 1302 مادر، 1419 دانش آموز و 327 مدرس و مشاور) بوده که به شیوه نمونه گیری ترکیبی (هدفدار، تصادفی ساده و خوشه ای چند مرحله ای) از استان های آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، لرستان، کردستان، گلستان، گیلان و شهر تهران با توجه به فرهنگ های گوناگون انتخاب شده اند. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: الف) پرسشنامه نظرسنجی والدین دانش آموزان دبیرستانی ب) پرسشنامه نظرسنجی دانش آموزان دبیرستانی ج) پرسشنامه نظرسنجی مدرسان و مشاوران. پرسشنامه ها بر اساس نظریه های رشد و نظرات متخصصان این حوزه ساخته شده و از روایی و پایایی قابل توجهی برخوردار بوده اند. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، شامل انواع جدول فراوانی ها، میانگین و انحراف معیار و همچنین روش های آمار استنباطی آزمون t تک نمونه ای، آزمون t برای مقایسه اختلاف دو میانگین، آزمون F و آزمون خی دو، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برخی از نتایج پژوهش عبارت بودند از:  1. میان نیازهای آموزشی و تربیتی والدین دبیرستانی در خرده فرهنگ های گوناگون از نظر اولویت بندی تفاوت هایی مشاهده شده است.  2. میان نیازهای آموزشی و تربیتی پدران و مادران شباهت های بسیار وجود دارد.  3. روابط گرم و صمیمی در میان اعضای خانواده، ضرورت رفتن به مدرسه، اعتماد والدین به نوجوان، آشنایی دختران و پسران با یکدیگر قبل از ازدواج و مواردی مانند آن ها از اهمیت ویژه برخوردارند.  4. میان نیازهای آموزشی دانش آموزان متوسطه و والدین آن ها تفاوت کامل مشاهده شد.  5. مهم ترین نیازهای آموزشی و تربیتی والدین در زمینة فرزنداشان در ابعاد جسمی، بهداشتی، اجتماعی، روان شناختی و تحصیلی و اخلاقی- مذهبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of students and parents educational needs in secondary schools in different Iranian sub-cultures

نویسندگان [English]

 • AliReza Assareh
 • Sadegh Nasri
(PhD), Faculty members of Shahid Rejaee University
چکیده [English]

The aim of this investigation has been to explore not only the educational needs of the students and their parents in various dimensions but also to take advantage of the opinions of counselors and teachers regarding family education on this issue. The study is an applied and descriptive type of survey and from the study method perspective has employed a synthetic need assessment model. Sampling population consisted of the students and their parents of Iranian secondary schools and counselors and teachers of family education in academic year (the Iranian solar years 1381-1382 or 2002-2003). Sample of investigation consisted of 4432 persons (1302 mothers, 1384 fathers, 1419 students, and 327 counselors and teachers). These individuals were selected through compound sampling (purposive, simple random and cluster sampling) from provinces of East Azerbaijan, Tehran, Khozestan, Sistan & Balochestan, Fars, Lorestan, Kordestan, and Golestan and Gilan. Three researcher-built inventories have been utilized for data collection that consisted of: 1) Student Inventory, 2) Parents Inventory, 3) Counselors and Teachers Inventory. The questionnaire was built based on the development theories and experts’ opinions in this field and has had considerable validity and reliability. The research data anlysis was done with the help of descriptive statistic, including various distribution tables, mean and standard deviation as well as inferential one-sample t test, t test for comparing the difference of means, F test, and chi-square test. The results consisted of the following: 1) The parents’ educational priorities needs were different in sub-cultures. 2) The mothers’ and fathers’ educational needs have a lot of similarity. 3) The isssues of warm and sincere relationship among the familiy members, the necessity of going to school, parents’ trust in the adolescents, girls and boys familiarity with each other before marriage, and issues of the same sort have spsecial importance. 4) Overtly significant differences were observed between the needs of students and those of their parents. 5) The most important parents’ educational needs for their children were distinguished in somatic, hygienic, social, psychological, academic and moral-religious dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

 • needs assessment
 • Instructional needs
 • Educational Needs
 • Social Needs
 • Psychological Needs
 • Moral- religious- cultural needs
 • Physical- hygienic needs
 • Parents
 • Students
 • sub-cultures