بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی

چکیده

در دنیای پر جنب و جوش و بسیار رقابت آمیز امروزی، اداره سازمان ها پیچیده و دشوار است. در این شرایط راه حل های پیشین پاسخگوی مسئله های امروزی نیست. پس «آموختن به قصد حل مسئله» و «یادگیری با هدف توسعه» به دستور کار سازمان ها افزوده شده است تا در حال حاضر که بهره گیری از قواعد و فرمولهای از پیش تعیین شده راهگشا نیست، فرصت هایی برای رفع نیازهای فوری به کمک یادگیری و رشد فراهم شود. این پژوهش بر پایة تئوری پیتر سنگه و به منظور بررسی میزان یادگیرنده بودن مدارس مقاطع سه گانة تحصیلی مشهد در سال تحصیلی 83 ـ 82 انجام شد. روش پژوهش پیمایشی و واحد اندازه گیری مدرسه است. نمونة آماری 36 مدرسه (شامل 180 معلم و 36 مدیر) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده های موردنیاز با بهره گیری از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، گردآوری و تحلیل آماری شدند. نتایج حاصل نشان داد که میان وضعیت موجود مدارس از نظر یادگیرنده بودن با وضعیت آرمانی در پنج اصل تئوری سنگه فاصله وجود دارد. همچنین بر اساس متغیر اصلی پژوهش، تفاوت مقاطع تحصیلی معنادار است، در حالی که تفاوت نواحی آموزشی معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the quality of learning organzation in Mashhad public schools based on Senge disciplines

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ghadamgahi 1
  • Mohammad Reza Ahanchian 2
1 MA in Educational Management
2 Faculty member of Education Department, Ferdowsi University
چکیده [English]

In the active and full of competition world of today, management of organizations is a complex and difficult task. Old approaches however, cannot be implied to solve today’s problems. Therefore “learning for the purpose of problem-solving” and “learning with the aim of expansion and development” have been added to their strategic policy. The pioneers know that by using pre-determined regularities they cannot achieve missions: they need the learning opportunities, by which they meet the urgent new demands. The study at hand examines the qualities of “organization learning” of Mashhad primary schools, middle school and high schools. By the suvey method, 36 schools were randomly selected as the research sample (including 36 principals and 180 teachers). This sample was gathered using the multi-level clustered sampling method. Data was collected and analyzed by reliable questionare, open interview, and planned observation. The findings show, based on Peter Senge disciplines, that there are significant differences between existing conditions with respect to the ability to learn in schools and the ideal conditions in Senge’s five fundamental principals. Furthermore, based on the main research variable, the difference in school years is significant. This is while there is no significance for the difference between education districts.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organizaton
  • Public Schools
  • Peter Senge
  • Mashhad