بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه فراشناخت یکی از مهم ترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود (موارخ، 1999). منظور از فراشناخت آگاهی فرد از فرایندهای شناختی خویش وکنترل و تنظیم شناخت است (فلاول، 1985). به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 118(57 دختر و 61 پسر) دانش آموز چهار کلاس دوم راهنمایی یکی از شهرستان های استان فارس انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی با تشکیل گروه های 6-5 نفری به مدت چهار هفته در کلاسهای درسی تکالیف ریاضی را به شیوه فراشناختی انجام دادند. این گروه به نوبت پرسش ها را می خواندند و به بحث و استدلال کردن دربارة راهبردهای انجام دادن تکالیف و شباهت ها و تفاوت های هر مسئله با مسائل قبل و بررسی راه حل ها می پرداختند و سپس میزان یادگیری و اطمینان خود را از داشتن توانایی آموختن ریاضی بازبینی می کردند. آموزش گروه کنترل به شیوة معمولی بود. در پایان دوره، نمرة یادگیری درس ریاضی هردو گروه آزمایشی به گونه ای معنادار بیش از گروه های کنترل بود (p=0/02, df=11, t=2/33). همچنین، دانش آموزانی که در درس ریاضی ضعیف بودند، به گونه ای معنادار بیش از دانش آموزان قوی از برنامه آموزش فراشناختی سود بردند. نتایج این بررسی بیانگر لزوم انجام دادن اصلاحاتی از نظر آموزش مهارت های فراشناختی در برنامة درسی مدارس و آموزش ریاضی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of metacognitive instruction on mathematics achievement

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Fouladchang
(PhD), Faculty member of Shiraz
چکیده [English]

Today, metacognition is one of the most important factors in explaining students achievement (Mevarech, 1999).  Metacognition means ones awareness of his cognitive processes and the regulation of cognition (Flavell, 1985). To many theorists, mathematical achievement relates not only to base knowledge but also to metacognition. To study the effect of metacognitive instruction on mathematics achievement, 118 students (61 boys, 57 girls) from 4 classrooms of the second grade guidance school were selected. Two of these classrooms are randomly assigned to be tthe experimental groups and two to be control groups. 

During 4 weeks, experimental groups became engaged in doing mathematical tasks cooperatively in groups of 5 to 6. They used metacognitive strategies and discussed the reasons for their answers. They were also involved in self-monitoring and self-evaluation of their progress and abilities. Control groups were taught in traditional way. The results showed no significant difference between the previous grades of these groups.  In the posttest, the experimental groups grades were significantly higher than the control ones. Besides, in the experimental groups, weak students attained significantly more benefit than good students. The findings have some implications for teacher education and in – service instruction.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognition
  • Mathematics instruction
  • Learning
  • Students
  • academic achievement