خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در تحقیق حاضر، تأثیر متغیرهای خودکارآمدی، اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف اجتناب-عملکرد، راهبردهای یادگیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی به روش تحلیل مسیر بررسی شده است. برای انجام دادن این تحقیق 389 دانش آموز دختر و پسر پایه سوم رشته ریاضی دبیرستان های دولتی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. آنان پرسشنامه ای را متشکل از خرده مقیاس های اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف اجتناب-عملکرد، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و پایداری، برگرفته از منابع معتبر تکمیل کردند. به منظور سنجش میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی افراد شرکت کننده از نمرات نهایی پایان سال تحصیلی 84-83 درس حساب آنان استفاده شده است. براساس پیشینة تحقیق، مدل اولیه ای برای بررسی روابط این متغیرها درنظر گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های این پژوهش برازشی مناسب دارد و تأثیر مستقیم اهداف رویکرد- عملکرد، اهداف اجتناب- عملکرد، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تأیید شد. متغیر خودکارآمدی نسبت به سایر متغیرهای بررسی شده در مدل، بیشترین اثر مستقیم را بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دارد. اهداف تبحری از طریق متغیرهای واسطه ای خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تأثیر غیرمستقیم و معنادار دارد. نقش واسطه ای پایداری میان اهداف اجتناب- عملکرد و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Efficacy, Achievement Goals, Learning strategies and Persistence in Math Achievement of Grade 11 High School Students (Math Branch) in Tehran

نویسندگان [English]

 • Maryam Mohsen Pour 1
 • Elāhe Hejāzi 2
 • Alirezā Kiāmanesh 3
1 M A in research methodology
2 Assistant professor of the University of Tehran
3 Professor of the Teacher Training University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of certain variables on educational achievement in the subject of math by applying the path analysis method. The variables were self-efficacy, competency goals, functional-approach goals, functional-avoidance goals, learning strategies, and persistence. Tehran secondary schools – that were public – were stratified and 389 boy and girl students from among the third grade students of the secondary schools were randomly selected. A questionnaire consisting of 6 subscales as mentioned above (the variables) were used, which were selected from valid sources. These sources included Miller et. al. (1996), and Middleton and Midgley (1997). Furthermore, the students’ final math exam grades were used to assess their achievement.

Path analysis method was used for data analysis. The results revealed that there was a relatively good fit between the hypothesized model and the observed data. The direct effects of functional-approach goals, avoidance-approach goals, self-efficacy, learning strategies and persistence on mathematics achievement were confirmed. Self-efficacy had the most direct effect on mathematics achievement, compared to other variables of the proposed model. Competency goals had a significant indirect effect on mathematics achievement through self-efficacy, learning strategies and persistence. The mediating role of persistence between avoidance-approach goals and mathematics achievement was significant but small in magnitude. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • path analysis
 • self-efficacy
 • Competency Goals
 • Functional-Approach Goals
 • Avoidance-Approach Goals
 • learning strategies
 • Stability
 • academic achievement