بررسی میزان توجه به کاربردهای آموزشی نظریه های یادگیری در فیلم های آموزش ریاضی مقطع ابتدایی

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تحقق کاربردهای آموزشی نظریه های یادگیری در فیلم های آموزش ریاضی مقطع ابتدایی ـ تولید شده در دفتر فناوری آموزشی آموزش و پرورش ـ انجام شده است. بدین منظور پس از بررسی نظریه های یادگیری، اصول ارائه محتوای آموزشی از این نظریه ها استخراج و میزان رعایت این اصول در هر قسمت از فیلم های یاد شده با روش «تحلیل محتوای مقوله ای» ـ بدون نمونه گیری ـ بررسی شده است. نتایج به دست آمده از بررسی 105 قسمت فیلم آموزش ریاضی در پنج پایه مقطع ابتدایی نشان داده است که برخی کاربردهای آموزشی نظریه های یادگیری مورد نظر این پژوهش در تهیه و تولید این فیلم ها، مورد توجه قرار نگرفته اند. مهم ترین این کاربردها عبارت اند از: وضوح اهداف، مرور مطالب پیش نیاز، ارائه پیش سازمان دهنده ها، جلب توجه، سازمان دهی مطالب، جمع بندی و پایان هر قسمت از فیلم ها. یافته های پژوهش حاضر دربارۀ مقوله های ذکر شده حاکی از آن است که: اهداف رفتاری در هیچ یک از قسمت های این فیلم ها به صورت واضح و روشن مشخص نشده اند. مرور مطالب پیش نیاز و ارائه پیش سازمان دهنده ها ـ به ویژه در فیلم های پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی ـ به ندرت دیده شده است (در یک قسمت از 62 قسمت این فیلم ها؛ مرور مطالب پیش نیاز و در 6 قسمت؛ ارائه پیش سازمان دهنده ها انجام شده است). جلب توجه غیرکلامی، حداکثر در 12 درصد قسمت های فیلم های هر پایه انجام شده و از تنوع قابلیت های فیلم و دوربین در جلب توجه بهره گیری نشده است. سازمان دهی مطالب دربیشتر قسمت های مورد بررسی (77 درصد آن ها) انجام نشده و جمع بندی و نحوه پایان یافتن بیشتر قسمت های فیلم های پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی (جمع بندی در 89 درصد قسمت ها و نحوه پایان یافتن در 81 درصد قسمت ها) نامشخص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Amount Of Attention Given To Educational Applications Of Learning Theories In Educational Math Films In Primary-School Level

نویسنده [English]

  • Mohammad Fathinia
M A in Social Communications
چکیده [English]

The present research aims at appraising educational applications of learning theories practiced in mathematics instructional videos at primary level produced by Educational Technology Bureau of Ministry of Education in Iran. To conduct this research, principles of educational presentation were extracted from learning theories once these theories were studied. The extent to which these principles are followed up in each and every episode of the films mentioned earlier has later been examined through method of “content analysis”.

The results of examining 105 episodes of “mathematics educational films” at primary level 5th grade revealed that certain educational applications of learning theories have been overlooked in production of such programs. The most frequent applications of such methods are as follows: transparency of objectives; review of prerequisite materials; draw-up of advanced organizers; attraction of viewers’ attention; organization of educational materials; rational conclusion; and ending of each episode.

The research came up with the findings below:

1) Behavioral goals are not fully and explicitly defined in any of the episodes. 2)Pre-requisite materials are scarcely surveyed and advanced organizers are almost not presented, particularly in educational programs for first, second and third grades students (only in one out of 62 episodes the pre-requisites have been reviewed and in 6 episodes the advanced organizers have been displayed). 3) Drawing addressees’ attention through non-verbal methods has been accomplished far and large in 12% of episodes at each grade, while they are not assisted by various advantages of motion pictures and video-capturing systems. 4) Materials have not been organized in most episodes (77%). And 5) concluding as well as ending most parts of the videos for first, second, and third grades (concluding in 89% and ending in 81% of episodes) are unclear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Learning Theories
  • Instructional Video