نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستان های کاردانش موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستان های کاردانش منطقۀ 2 شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

3 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی، کاربردی و ارزشیابی است که با هدف ارزشیابی کیفیت عملکرد (بروندادها) هنرستان های کاردانش منطقۀ 2 شهر تهران اجرا شده است. منابع گردآوری اطلاعات در مرحله «تدوین معیارهای قضاوت» شامل متخصصان و اساتید، هنرآموزان، مدیران و معاونان هنرستان ها، کارشناسان کاردانش و فنی حرفه ای و در مرحله «ارزشیابی کیفیت بروندادها» شامل سه زیر جامعۀ: مدیران هنرستان ها، دانش آموختگان و کارفرمایان است که با بهره گیری از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام دادن پژوهش، با اقتباس از «تجارب موجود در سطح ملی و بین المللی»، «الگوی عناصر سازمانی» و «نظام نشانگرهای آموزش و پرورش»، عوامل (7 عامل) و نشانگرهای مورد نیاز (45 نشانگر) در دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و «بروندادهای غیراقتصادی»، تدوین شده است. سپس با بهره گیری از «پرسشنامه معیارهای قضاوت» و کاربرد «فن دلفی» «معیارهای قضاوت»، تدوین شده است. با بهره گیری از عوامل و نشانگرهای تدوین شده، ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه، با در نظرگرفتن روایی (روایی محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) تهیه شده است. پس از گردآوری داده ها، با بهره گیری از معیارهای قضاوت، وضع موجود بروندادها ارزشیابی شد. در نهایت از 7 عامل مورد بررسی، 5 عامل «برونداد واسطه ای (پیشرفت و افت تحصیلی)»، «تحقق اهداف اجتماعی ـ آموزشی»، «دانش آموختگان (دانش، مهارت، خلاقیت)»، «اشتغال» و «کارآفرینی» در سطح «نامطلوب» و 2 عامل «ادامه تحصیل» و «رضایت کارفرمایان» نیز در سطح «نسبتاً مطلوب» ارزشیابی شده است و در هر دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و «بروندادهای غیر اقتصادی» وضعیت موجود در سطح «نامطلوب» و در نهایت عملکرد این هنرستان ها در سطح «نامطلوب» ارزشیابی شده است. در ادامه، برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شده است. از نتایج این ارزشیابی می توان در برنامه ریزی های آتی هنرستان های کاردانش و بهبود کیفیت همه جانبه آن ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical View on the Performance of Vocational Schools: The Case of Outputs Quality Evaluation of the Second Region Vocational Schools in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Keyvan Salehi 1
  • Hassanrezā Zeinābadi 2
  • Alirezā Kiāmanesh 3
1 MA (Educational Research)
2 Ph D Student (Educational administration)
3 Professor of Teacher Training University, Tehran
چکیده [English]

The present research, which is in the domain of descriptive, applied and evaluation researches have been implemented with the aim of “performance (outputs) quality evaluation of the second region Vocational Schools in city of Tehran.” The data gathering sources in the stage of “judgment criteria” compiling have been surveyed. The survey was done by census and simple random sampling methods. The data gathering sources included experts and professors, the learners, administrators and assistants in Technical Schools and vocational, and technical education experts. In the stage of “output quality evaluation,” these were vocational school administrators, alumni, and direct employers of employed alumni. To carry out the research, needed factors (7 factors) and indicators (45 indicators) had been compiled in two sections of “economic and non-economic” outputs. This was through adopting “existed national and international experiences,” “organizational element model”, and “education indicators systems”. Using the “Judgment Criteria Questionnaire” and “Delphi Technique,” judgment criteria (39 criteria) had been then determined. Using compiled factors and indicators, research tools including three questionnaires were advised regarding the validity (content validity) and reliability (Cronbach’s Alpha Coefficient) characteristics. Having gathered the data, using compiled judgment criteria, the existed situation had been evaluated. Results show that, among seven factors, 5 factors including Intermediate Output (dropout and educational achievement), Fulfillment of Educational and Social Goal, Alumni (knowledge, skill, and creativity), Employment and Unemployment and Entrepreneurship are in an “undesirable” level and two factors including: Promotion rate to higher education institution and employers satisfaction are in “quite desirable” level. Both of “economic” and “non-economic” outputs had been evaluated in an “undesirable” level. Finally, the performance of vocational schools had been evaluated in an “undesirable” level.

Some recommendations are provided for quality improvement of the present situation. Results of this research can be used for future planning of the vocational school programs and their comprehensive quality improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Quality
  • Vocational Schools
  • Output
  • Vocational Education