بررسی رابطۀ جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در دانش آموزان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه های آماری شامل، 180 مدیر و دبیر زن شاغل در دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان و 150 دانش آموز دختر پایه های دوم و سوم متوسطه بوده که از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده است. به منظورگردآوری داده ها از دو پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه محقق ساختۀ روحیه کارآفرینی استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/84 و 0/87 برآورد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفته و نتایج نشان داده است: 1) میان جو سازمانی و روحیه کارآفرینی در سطح 0/05≥P رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. 2) جو مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 85-84 بیشترگرایش به باز بودن دارد. 3) شاخصهای روحیه کارآفرینی (خلاقیت، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده نگری و خطرپذیری) در دانش آموزان بالاتر از میانگین است. 4) میان شاخصهای جو سازمانی (صمیمیت، عدم جوشش، بازدارندگی) با روحیه کارآفرینی درسطح 0/05≥p رابطه معناداری وجود دارد، اما میان سایر شاخصهای جوسازمانی (روحیه، کناره گیری، نفوذ، تأکید بر تولید، مراعات) با روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد. 5) میان جو هنرستان ها و دبیرستان ها در ایجاد روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relation Between Schools’ Organizational Atmosphere and the Spirit of Entrepreneurship Among Students

نویسندگان [English]

  • Parvin Samadi 1
  • Homa Shirzadi Esfehani 2
1 (PhD), Faculty member of Az-Zahra University
2 M A in Educational Administration
چکیده [English]

The main purpose of  this  study  was  to investigate  the  relation between school atmosphere and the spirit of entrepreneurship among female secondary school sophomores & juniors in  the city of Isfahan. The research method was of descriptive and correlational type. In order to carry out the project, 180 female teachers and principals working in the female secondary schools in the city of Isfahan and also 150 female sophomore  & junior secondary school students were selected by multi-stage sampling method. For gathering data, two questionnaires of organizational atmosphere (OCDQ) and researcher-made questionnaire the spirit of entrepreneurship were used. Reliability coefficients of the questionnaires were 0/84 and 0/87. Two levels of inferential and descriptive statistics by the use of SPSS software have been  performed  to analyze the  data. The results showed that:

1) There was significant relation between organizational atmosphere and the spirit of entrepreneurship at Plevel.

2) The female secondary schools in Isfahan   tended to crave more toward an open atmosphere in the academic year 1384-85/2004-2005

3) Factors of the spirit of entrepreneurship (need for achievement, foresight, risk taking, self-esteem, creativity, internal locus of control) among students were more than mean.

4) There was significant relation between factors of organizational atmosphere (intimacy, disengagement, hindrance) and the spirit of entrepreneurship. But there was no significant relation between factors of organizational atmosphere (spirit, aloofness, thrust, production emphasis, consideration) and the spirit of entrepreneurship.

5) There was no significant difference between technical   schools and high schools in creating the spirit of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational atmosphere
  • Job-creation Mentality
  • school atmosphere