تدوین و طراحی الگویی برای ارائه بازخوردهای کیفی در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت؛

2 رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛

چکیده

هدف این مقاله تهیه و تدوین الگویی برای ارائه بازخوردهای کیفی به دانش آموزان است. اهمیت و ضرورت: معاونت آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش برای کاهش اثرات منفی بازخورد کمّی در بهداشت روانی و یادگیری دانش آموزان, طرحی را با عنوان «ارزشیابی توصیفی» تهیه و پس از تأیید شورای عالی، در مدت سه سال به صورت آزمایشی در برخی از مدارس ابتدایی مناطق آموزشی کشور اجرا کرد. در این طرح، بازخوردها به صورت توصیفی و با مقیاس درجه بندی (مقوله ای مرتب شده) به دانش آموزان ارائه می شد. نتایج ارزشیابی های به عمل آمده توسط خوش خلق و شریفی (۸۴- ۱۳۸۲) نشان داد که طرح «ارزشیابی توصیفی»، به رغم تأثیر مثبت بر ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان، نتوانسته است در ارتقای کیفی و حتی کمّی یادگیری آنان مؤثر باشد. یکی از دلایل مهم عدم موفقیت آن طرح، نبودن الگویی روشن برای ارائه بازخورد در مدارس بود. در این مقاله از تحقیق کیفی اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۳ کتاب و ۲۶ مقاله پژوهشی است. در پاسخ به دو سؤال پژوهشی اساسی، ابتدا جایگاه بازخورد کمّی در رویکردهای رفتاری و نیز رفتاری – شناختی بررسی شده و آن گاه براساس رویکرد سازنده گرایی، تعریفی روشن و جامع از مفهوم بازخورد کیفی ارائه گشته است. در پایان، براساس عناصر تعریف بازخورد کیفی، یک الگوی مدون برای ارائه بازخورد به دانش آموزان طراحی و معرفی شده است. در الگوی بازخورد کیفی، دانش آموزان براساس باورهای انگیزشی و شناخت های قبلی خود، تکالیف تعیین شده معلم را تفسیر می کنند و به آن معنا می بخشند، سپس برای خود اهداف فردی و راهبردهای یادگیری ویژه طراحی می کنند. در این الگو، دانش آموزان در فراهم آوردن بازخوردها برای یادگیری خود مشارکت فعال دارند. با اجرای منظم مراحل پیش بینی شده در الگوی بازخورد کیفی، برای دانش آموزان شرایطی فراهم می شود تا با انجام خودسنجی های مستمر، ضمن تقویت انگیزه تحصیلی درونی، خودنظم جویی یادگیری را در خود پرورش دهند و بر سطح کیفی آموخته هایشان بیفزایند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Designing a Model for providing qualitative feedback in assessment of school achievement

نویسندگان [English]

  • Iraj khoshkholgl 1
  • Mohammad Mehdi Islamieh 2
1 Faculty member of the Institute of Education
2 Head of Research Institute of Education Studies
چکیده [English]

The objective of this paper is to prepare a develop a model for providing quality feedbacks to students. Importance and necessity :In order to reduce the negative impacts of quantity feedback on students" learning ,as well as mental health, The deputy Minister of Education in General Education prepared a plan entitled "descriptive evaluation". After being approved by Higher Council of Education, they implemented the plan for three years, as an experimental plan, in some of primary schools in education districts throughout the country. In this plan, feedbacks were provided to students in a descriptive form and through a rating scale (orderly arranged category).Results of evaluations measured by Khoshkholgh and Sharifi (2003-2005) showed that in spite of positive impacts on improving mental health of students, "descriptive evaluation" could not affect on promoting their learning quality and even quantity; and one of the important reasons for its failure was lack of a clear model for providing feedbacks in schools. The research method that is used in this paper is quality documentary research. Statistical population consists of 3 books and 26 research papers. Result:In answering the two basic questions of research, first, the position of quantity feedback in both behavioral and cognitive- behavioral approaches was examined, and then, basead on the constructivism approach, a clear and comprehensive definition of quality feedback was conceptualized. At end, according to the elements of the quality feedback definition ,a formulated model was developed and introduced for providing feedbacks to students. In the model of quality feedback ,students will interpret and declare the prepared homework by teacher on the basis of their own previous  knowledge and motivational beliefs. thereafter ,they will adopt personal goals and special learning strategies for themselves. In this model, students are involved in preparing feedbacks for their own learning. By orderly implementing the anticipated steps in the quality feedback model ,conditions would be appropriate for students to undertake continuous self-assessment and meanwhile, reinforce their internal schooling motivation, foster their self-regulation learning, and promote the quality level of their taught.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality feedback
  • self-regulation