بررسی میزان عملی بودن و تأثیر برخی راه کارهای پیشنهادی برای کاهش آمار مردودی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

2 عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی؛

چکیده

یکی از پی آمدهای هدایت آگاهانه فرآیند یادگیری به سمت کسب حد نصاب قبولی در امتحانات پایانی و نیز فراگیری سطحی و بدون عمق مفاهیم و مهارت ها و در واقع پرورش نامناسب ذهن و فکر یادگیرندگان، زیاد بودن آمار مردودی ها و ترک تحصیلکردگان است. برای رفع این معضل، دفتر آموزش و پرورش راهنمایی، پنج توصیه اساسی دارد که در پژوهش حاضر، میزان تأثیر آن ها بررسی شده است. نتایج نشان داد که در میان ۷۰ سرگروه آموزشی و ۴۵۸ معلم منتخب استآنها، به ترتیب، آمار موافقان با «طرح سؤالات امتحانی از محتوای تدریس شده در هر نوبت» 37/1 درصد و 39/7 درصد، با «تأثیر دادن نمرات ارزشیابی مستمر در امتحانات شهریورماه» 51/4 درصد و 56/11 درصد، با «حذف امتحانات نهایی از پایه سوم راهنمایی» 18/6 درصد و 22/5 درصد و به طور کلی با این سه راه کار 14/3 درصد و 13/8 درصد است. نمره های فرضی به دست آمده از دخالت دادن نمرات ارزشیابی مستمر نوبت دوم مردودشدگان پایه های اول، دوم و سوم در نمره امتحانات دروس تجدیدی شهریور ماه آنان، به ترتیب برابر با 6/711، 6/044 و 8/03 و به مراتب کم تر از حد نصاب قبولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Practicality and Impact of the Strategies Proposed to Decrease the Rate of Students Failure

نویسندگان [English]

  • Abbas Homan 1
  • Heidar Toorāni 2
1 Faculty member of Tarbiat Moalem University
2 Faculty member of Curriculum and Educational Innovations Institute
چکیده [English]

One of the consequences of deliberate conducting of the process of learning towards gaining the minimum criteria to pass the final exams without a deep understanding of the concepts and skills; and in fact, inappropriate education of mind and thought of learners, through several exams quite similar to the final exams have resulted in high rates of failure and drop-out. The Bureau of Lower Secondary Education has proposed six strategies to overcome the above mentioned problems. The results of this study showed that among 70 heads of educational groups (HEG) and 458 teachers selected from among all provinces, 37.01% of the HEG and 39.7% of teachers agreed upon that the contents of the exams should be determined by the contents of the text-books for each semester; 51.4% and 56.11%  agreed upon with the influence of the results of the continuous evaluation scores on Shahrivar re-exams, 18.6% and 22.5% of them agreed upon the elimination of the third grade final exams as , and14.3% and 13.8%  of them agreed upon the first three strategies. The hypothetical scores gained through the use of the failed students second semester of continuous evaluation results at grades 1, 2, and 3 at their Shahrivar re-exams are 6.711, 7.044 and 8.031, and is less than the required score for passing the exams.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous evaluation
  • formative evaluation
  • summative evaluation
  • Failure