هنجاریابی مقیاس سنجش خودراهبری در یادگیری، در مورد دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اصفهان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد خوراسگان؛

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خوراسگان؛

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی مقیاس خودراهبری در یادگیری فیشر و همکاران (۲۰۰۱) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اصفهان بود. بر اساس جدول کوهن و همکاران (۲۰۰۱) ۲۰۰ نفر از بین آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه خودراهبری بر روی آن ها اجرا شد. پس از گردآوری داده ها، ضریب پایایی آزمون (0/82) محاسبه شد. تحلیل عاملی گویه های خودراهبری بیانگر آن بودکه بیش از ۶۳ درصد واریانس نمرات یادگیری خودراهبر (توسط چهارده عامل) با مقیاس تحت اعتباریابی، تبیین می شود. پس از شش بار چرخش عوامل، همبستگی میان هر گویه با هر عامل در بهترین حالت مشخص شد و بر اساس آن سه عامل مطرح شده توسط سازندگان تست، استخراج و نامگذاری گردید. در نهاِیت می توان از این مقیاس برای سنجش میزان خودراهبری در یادگیری دانش آموزان دختر جهت انجام پژوهش های گوناگون و انتخاب روش تدریس متناسب شرایط دانش آموزان استفاده کرد و دانش آموزان را به یادگیرندگانی مادام العمر تبدیل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of self Directed Learning Reading scale on girls student of Isfahan high schools

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nadi 1
  • Ilnaz Sajadian 2
1 Faculty member of Islamic Azad University - Khorasgan Branch
2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University - Khorasgan Branch
چکیده [English]

The purpose of current research was to validates the self-directed learning readiness scale (SDLRS)to assess the developmental level of Self directed learning for students of  high school. The population under study cosists of 200 girl students from Esfahan high school that were selected based on Cohen & et al(2001) table. the questionnaire implemented and so ,all of the data analyzed and alpha coefficient was computed. Alpha coefficient was found to be 0.82. To assess the construct validity of the scale, factor analysis(principle component) was carried out. After 6 varimax rotation, 3 factor were emerged that account for 63 percent of the total variance of the scale(by 14 factors). The 3 factors are:

Self management, interest of learning and self control.

, , , , , 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Directed Learning
  • validitation
  • Scales
  • self management
  • self control and interest of learning
  • Students