ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی

نویسندگان

1 محقق و استادیار آموزش و پرورش

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

این تحقیق به منظور ارزشیابی سطح توانایی ها و مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی و نیز یافتن نقاط قوت و ضعف روش های تدریس و رفع نارسایی ها و بهبود کیفی آن در سطح شهر تهران انجام شد. افزون برآن، رابطه برخی عوامل تأثیرگذار بر مهارت های حرفه ای معلمان (مثل جنس، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه تدریس، شرایط فیزیکی و تعداد دانش آموزان کلاس، گذراندن دوره های آموزشی قبل و حین خدمت) مورد سنجش قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین مهارت های حرفه ای معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نیز دست یابی به تفاوت مهارت های حرفه ای معلمان مناطق مورد مطالعه، سؤال هایی مطرح شد. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۴-۸۵ تشکیل می دهند. مهارت های حرفه ای ۴۵۷ نفر از معلمان دوره ابتدایی از ۵ منطقه و ۵۴ واحد آموزشی، که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. ۴۵ نفر از مدیران مدارس ابتدایی به پرسشنامه هایی که برای نظرخواهی از آنان در مورد چگونگی مهارت معلمان در تدریس تدوین شده بود، پاسخ دادند. کلاس های درس ۴۵ نفر از معلمان نیز ۳ بار مشاهده و ارزیابی شد. یافته ها نشان می دهد که در فعالیت های آموزشی کلاس درس، به هدف های مهارتی، کمتر از هدف های دانشی و نگرشی توجه شده است. معلمان مورد مطالعه در کلیات تدریس از مهارت نسبی برخوردارند؛ اما در اجزای مهم تدریس با برخی نارسایی های جدی مواجه اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of professional skills of elementary school teachers

نویسندگان [English]

 • Zahra Danesh pazhouh 1
 • Valiollah Farzad 2
1 Researcher and Assistant Professor of Education
2 Professor of university Tarbiat Moalem
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate professional skills of elementary school teachers in Tehran. We investigated the potential strengths and weaknesses of their teaching skills in order to propose appropriate solutions to reduce weaknesses and improve strengths of teaching skills.

The influences of some factors such as gender, age, education level and field, teaching experience, physical conditions of classes, pre- service and in- service trainings and the region where they teach on their professional skills was also surveyed.  

Using stage sampling, 457 teachers were randomly selected among teachers population of Tehran in academic year 1384-85 out of 5 regions and 54 schools. The teachers teaching skills were surveyed via questionnaires completed by 45 sample school principals.

The teaching learning process of 45 teachers was also evaluated through 3 periods of observations of each teacher’s class.

The results showed that:

1. The instructional activities concentrated less on skill learning of students than knowledge and attitude components of learning process.

2. The teacher’s instruction and teaching skills as a whole was relatively average, but they have serious difficulties in some important aspects of their instructions. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional skills of teachers
 • evaluation
 • Instruction
 • observation
 • Checklist
 • skill rating
 • Elementary School
 • general skills
 • specific skills