سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسائل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن؛

چکیده

تحقیق حاضر در مورد یک گروه نمونه 368 نفری از دانش آموزان مقاطع و رشته های تحصیلی در شهر تهران انجام گرفت که به روش تصادفی انتخاب شده بودند. داده های تحقیق با اجرای پرسشنامه خود- تنظیمی و نگرش سنج در مورد دانش آموزان گروه نمونه جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمد: 1- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در همه سطوح و مقاطع تحصیلی بالاتر از پسران است. 2- انگیزه درونی و نگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به مسائل تحصیلی در همه سطوح و رشته های تحصیلی از حد متوسط پایین تر است. 3- انگیزه بیرونی در دانش آموزان رشته ریاضی و مقطع پیش دانشگاهی در حد متوسط، اما در سایر رشته ها و مقاطع تحصیلی پایین تر از متوسط است. 4- تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که روی هم رفته، 12 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی به کمک دو عامل انگیزه درونی و نگرش نسبت به تحصیل تبیین می شود. در این میان، سهم انگیزه درونی بیشتر از نگرش است و انگیزه بیرونی در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی سهم معنی داری ایفا نمی کند. 5- اکثریت دانش آموزان نسبت به درس زبان و ادبیات فارسی اظهار علاقه مندی، نسبت به دروس ریاضیات، علوم و علوم اجتماعی اظهار بی علاقگی و نسبت به دروس زبان انگلیسی، علوم دینی و هنر اظهار بی تفاوتی کرده اند. 6- کمتر از 50 درصد دانش آموزان نسبت به محتوای برنامه های درسی ابراز علاقه مندی کردند. اکثر دانش آموزان مناسب بودن روش تدریس معلمان و روابط مطلوب بین معلم و شاگرد را مورد تأیید قرار داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of intrinsic and extrinsic motivation and attitude towards educational condition of students in different level of of study to predict school achievement

نویسنده [English]

  • Hassan-Pasha Sharifi
Professor of Islamic Azad university, Roodehen Branch
چکیده [English]

This investigation was implemented on 368 students who were randomly selected among guidance cycle and different branches of secondary cycle and precollege centers in

Tehran provinces. The research data was obtained by administering a self-regulation and an attitude scale on the sample group.After data analysis  the following results were found::


The mean school achievement of girls was significantly higher than that of boys.
The students, intrinsic and extrinsic motivation and their attitude was lower than average.
Mathematic branch and precollege students extrinsic motivation was found to be average.
12 percent of school achievement variance can be explained by combination of intrinsic


motivation and attitude towards school subjects.

5-Majority of sample groups are disinterested in school subjects, but they assess teacher-

students relationship and teachers instruction methods satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude scale
  • self-regulation
  • academic achievement
  • intrinsic motivation
  • extrinsic motivation
  • motivational variables