بررسی دیدگاه های فلسفی دربارۀ نسبت فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت

نویسنده

چکیده

فناوری اطلاعات همچون آخرین دستاورد فناورانه، با توجه به حضور گسترده در تعلیم و تربیت همانند سایر جنبه ها و رویدادهای تعلیم و تربیت، نیازمند پرسش خردمندانه یا فلسفی است. در این پژوهش دیدگاه های گوناگون فلسفی دربارۀ فناوری اطلاعات در حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به شباهت ها و تفاوت هایی که در مبانی نظری این دیدگاه ها وجود دارد، به سه گروه تقسیم شده اند. دیدگاه نخست یعنی مدرنیزم، فناوری اطلاعات را وسیلۀ فکر آدمی می داند که به سبب نگاه مشتاقانه و آرمانی به فناوری، در این مقاله به این دیدگاه لقب نگاه "رؤیایی" داده شده است. دیدگاه انتقادی در تقابل با دیدگاه مدرنیزم و با نظر به مشکلات ناشی از بی طرفی ارزشی این دیدگاه در به کارگیری فناوری اطلاعات شکل گرفته است. دیدگاه مذکور به بررسی و تحلیل پیامدهای منفی و مخرب فناوری اطلاعات می پردازد و معتقد است که نگاه مدرنیزم به فناوری اطلاعات نادرست و تأسف بار است. از این رو به آن لقب نگاه " تراژیک" داده شده است. دیدگاه پست مدرنیزم با درنوردیدن مرزهای سنتی، فراسوی ساختارهای ثابت و تقسیم بندی هایی چون سوژه و ابژه، جنسیت، طبقه اجتماعی و نژاد می رود و برای این منظور از شیوه هایی چون تفسیر مدد می گیرد. به همین دلیل در این مقاله به آن لقب نگاه "دگرگونی" داده شده است. به نظر می رسد دیدگاه ها در روندی تکاملی شکل گرفته اند، اما حتی نگاه "دگرگونی" نیز به تنهایی راهگشا نیست؛ از این رو در با هم نگری و در پیش گرفتن الگوی چرخه ای مرکب به دیدگاه ها (به جای الگوی خطی تکاملی) استلزاماتی برای سیاستگذاری و طراحی فناوری اطلاعات در آموزش پیشنهاد شده است.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Philosophical Attitudes Regarding the Relationship Between Information Technology and Education

چکیده [English]

Information Technology, as the latest technological product with regard to vast presence in various domains of human life – such as education – and like other aspects and events of education needs to be reflected upon through philosophy or rationality. In this essay various philosophical views on information technology and education will be reviewed with regard to their similarities and differences in theoretical foundations. These views have been divided to three and have been reviewed. Then, their weaknesses and advantages & strengths have been summed up together. After that, their implications for educational policies have been presented.
Modernism as the first attitude, looks at Information Technology as an instrument for human thought and because of its eager and ideal view toward technology has been called "Romantic” in this article. Critical attitude with this regard is in contrary with modernism and holds that value neutrality in this view brings up a lot of problems. Critical view names modernism as tragic because of its destructive and negative results.
The third attitude, post modernism, rolls up traditional lands and goes beyond steady structures and divisions like subject and object, sexuality, social layer and race and for attaining this aim uses methods like interpretation. So this attitude has been renamed "Transformational”.