آموزش از راه دور: رهیافتی نوین در آموزش و پرورش ایران بررسی اثر بخشی مراکز آموزش از راه دور و برنامه های آموزشی و درسی آن ها در مقطع متوسطه سال تحصیلی 85-84 کل کشور

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهیدبهشتی؛

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی فعالیت های آموزش از راه دور به منزلۀ یکی از شیوه های نوین و رویکرد جدید آموزشی در کشور است که مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش آن را هدایت و اجرا می کند. اثربخشی فعالیت های آموزشی این شیوه براساس مصوبات مؤسسه دستیابی به اهداف آموزش از راه دور مانند دستیابی به هدف های توسعه انعطاف در روش های آموزشی، تأثیرگذاری فناوری بر نحوه ارائه آموزش ها، میزان خوداتکایی و خودآموزی دانش آموزان، اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و اجرایی و تعریف شده است. برای اجرای این پژوهش پرسشنامه ای شامل 35 سؤال در گروهی 290 نفری از مدیران و دبیران مقطع متوسطۀ مراکز آموزش از راه دور  سراسر کشور استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش توصیفی نشان می دهد که فعالیت های آموزشی این مؤسسه تا حد بسیار مطلوب، منجر به دستیابی اهداف آموزش از راه دور در کشور شده است. علاوه برآن در تجزیه و تحلیل پاسخ های هر سؤال نتایجی جالب از دیدگاه مدیران و دبیران به دست آمده است که از آن جمله می توان به عدم توسعه بی رویه مراکز مجری در کشور، اهمیت منابع و کتاب های خودآموز در مراکز نسبت به سایر منابع آموزشی متنوع، ضرورت و اهمیت نظارت بر فعالیت های مراکز مجری و . . . اشاره کرد. از یافته های تحقیق چنین برمی آید فعالیت های آموزش از راه دور با اهداف تعریف شده و مصوب مؤسسه و وزارت آموزش و پرورش مطابقت دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distance Education as a New Approach to Education in Iran: An investigation on the effectiveness of distance education centers and their curriculum at high school level in the academic year 2005-2006 across the country

نویسندگان [English]

  • Mohsen Talebzadeh 1
  • Seyyed-Ali Hosseini 2
1 (PhD), Assistant professor of Shahid Beheshti University, Tehran
2 M A in educational management, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effectiveness of distance education activities as one of the new educational methods and approaches in the country, which are implemented and directed by the institute of Distance Education of the Ministry of Education. The effectiveness of education activities of this method is based the approvals of the institute for reaching distance education goals. These goals include enhancing flexibility in instructional methods, the impact of technology on the method of education offering, the degree of students self – reliance and self – study, and the aim of assessing implementation of guidelines. In order to do so, a survey questionnaire consisting of 35 questions were presented to a sample of 290 principals and tutors of distance education centers at the high school level across the country.

The results of this descriptive study show that educational activities of this institute have reached the aims of distance education at an optimum level across the country. In addition to this, we have found interesting results which through the of principals and tutors viewpoints: overextension of distance educating centers, the preference of self – instructional materials over other kinds of learning materials. The overall result of this study shows that distance education activities are in accord with the aims, which are defined and confirmed by the institute and the ministry of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance education
  • effectiveness of education centers
  • High-school curriculum