پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران؛

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران؛

چکیده

متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت با تأکید بر اهمیت تفکر، پرورش آن را یکی از هدف های اصلی تعلیم و تربیت می دانند. بر این اساس، نظام آموزشی باید، به جای انتقال صِرف اطلاعات به دانش آموزان، موقعیت های مناسب برای پرورش تفکر کودکان را فراهم آورد. تفکر، به ویژه تفکر انتقادی، خود به خود رشد نمی یابد بلکه ضروری است که به صورت نظری و عملی تدریس شود. این مقاله به بررسی ماهیت و مؤلفه های تفکر انتقادی و چگونگی تدریس و شکوفاسازی آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Critical Thinking, the Main Goal of Education

نویسندگان [English]

  • Hassan Maleki 1
  • Madjid Habibbi pour 2
1 (PhD), Assistant professor of Allameh University, Tehran
2 A in curriculum planning, Allameh University, Tehran
چکیده [English]

Great educators put emphasis on thinking and cultivating it as one of the main aims of education (Shariatmadary, 2003, p . 379; John Dewey (1916-1966); & Jonson, 2002, p. 102). Educational systems should provide conditions to cultivate childrens thinking. Instead of simply transferring information to them (Shabani, 2003). Thinking and more specifically critical thinking, however, do not cultivate by themselves. Rather it needs to be instructed and practiced (Powell and Older, 2000; Andolina 2001; Shabani, 2003). This article will take into account the nature and components of critical thinking and also ways to instruct and cultivate it in school children.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking
  • critical thinking
  • Education