مقایسه نرخ های آموزشی و کیفیت آموزش و پرورش نمونه های برتر مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهار محال و بختیاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره – گرایش تحصیلی شغلی- دانشگاه اصفهان؛

2 کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه آزاد شهر کرد؛

چکیده

هدف از مقاله حاضر، مقایسه کیفیت آموزش و پرورش مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهارمحال و بختیاری بوده است که در دو بخش کمی و کیفی صورت پذیرفته است. در بخش کمی، برای محاسبه نرخ های آموزشی، دانش آموزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یک دوره 6 ساله مورد مطالعه قرار گرفتند که جامعه و نمونه برابر بودند. در بخش کیفی، 8 مدرسه راهنمایی و متوسطه به صورت هدف دار انتخاب شدند و 76 دانش آموز و 74 معلم به صورت نمونه گیری در دسترس، در این تحقیق شرکت کردند. پرسش های پژوهش به بررسی نرخ ثبت نام دانش آموزان، نرخ قبولی و مردودی، نرخ ماندگاری و ترک تحصیل دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی می پردازد. فرضیه های پژوهش به بررسی میزان سلامت روانی معلمان، میزان رضایت دانش آموزان و ویژگیهای معلمان مدارس دولتی و مدارس غیرانتفاعی اختصاص یافته است. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی روان، آزمون 21 سوالی ارزیابی شخصیت آیزینگ و آزمون 24 سوالی رضایت مراجع است که از روایی و پایایی مناسب برخوردارند. در بخش کیفی چهار پژوهشگر آموزش دیده ضمن حضور، در مدارس و مشاهدۀ وضعیت، با افراد مصاحبه کردند. یافته های پژوهش عبارت اند از: 1. میان میزان سلامت روانی معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار وجود ندارد. 2. دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی از کیفیت خدمات ارائه شده در این مدارس راضی تر از دانش آموزان مدارس دولتی هستند. 3. میان ویژگیهای فردی معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار وجود ندارد. 4. نرخ ثبت نام در مدارس دولتی در هر سه مقطع بیشتر از مدارس غیرانتفاعی می باشد. 5. نرخ قبولی و نرخ ماندگاری در مدارس غیرانتفاعی در هر سه مقطع بیشتر از مدارس دولتی است. 6. نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبه نشان داده که کیفیت فضای آموزشی و کلاس ها، برنامۀ صبحگاهی، فعالیت های انجمن اولیا و مربیان و برگزاری امتحانات در مدارس دولتی بهتر از مدارس غیرانتفاعی بوده است، اما کیفیت رابطۀ اولیا با مدرسه، کیفیت درس ورزش و آزمایشگاه ها در مدارس غیرانتفاعی از مدارس دولتی بهتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between training ratios and quality of education in the best private and governmental schools in the province of “Chaharmahal and Bakhtyari” in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rabiei 1
  • Rezvan Salehi 2
1 Doctoral student of educational and vocational counseling, the University of Esfahan
2 M A in counseling & Lecturer of Azad University in Share-Kord
چکیده [English]

The purpose of the present article has been comparison between training rates and quality of education in qualitative and quantitative ways in the best private and governmental schools in the province of “Chaharmahal and Bakhtyari”. In the quantitative part, educational ratios for all students in the primary schools, guidance schools, and high schools in a 6-year-period were accounted. It should be mentioned that the statistic society and the sample were equal. In the qualitative part, 8 guidance schools and high schools were purposefully selected. 76 students and 74 teachers participated in this study as available random sampling.

The study questions focused on investigating on the students registration ratio, the ratio of passing one grade or having to repeat it, and the ratio of students who remain in school with the drop-outs in public and private schools.  To find a response to the hypotheses, this study, investigates the degree of teacher’s mental health, degree of student’s satisfaction and teacher characteristics in private and governmental schools.

Instruments in the quantitative part were a 28 questions questionnaire about general mental health, Eyesings 21 questions test on evaluating the character, and the 24 question test on client’s satisfaction that have enough validity and reliability. In qualitative part also, 4 investigation-trained staff attended schools and observed situations and interviewed the individuals . Study findings are:

1. There isn’t significant difference between degree of teacher’s mental health of public schools and private schools.

2. Students who study in private schools are  more satisfied about quality of services than those of governmental schools .

3. There isn’t significant difference between teacher characteristics in private and governmental schools .

4. Grade-repetition rate in governmental schools in each sections (primary schools, guidance schools and high schools) is more than private schools.

5. examination passing ratio in private schools in 3 sections are more than governmental schools.

6. results obtained by interview and observation showed that quality of education environment and classes, activities by the parents and teachers association, as well as the holding of exams in governmental schools has been better than private schools; but quality of relationships between parents and school, quality of sport lessons and laboratories in private schools were better than governmental schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of education
  • Governmental schools
  • private schools