بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه پیام نور، تهران؛

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ باورهای فراشناختی با سلامت روانی  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس متوسطۀ شهر اشنویه (1588N = )  در سال تحصیلی 86-85  بوده است که از میان آنان 210 نفر به  روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند (210 = n). برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های - پرسشنامه فراشناخت (کارت رایت- هاتن و ولز، 1997)، مقیاس سلامت عمومی GHQ (گلد برگ و هیلیر، 1981) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که فراشناخت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد (0/01>P.) همچنین میان نمرات سلامت روانی دانش آموزانی که در سطوح مختلف فراشناخت قرار داشتند، تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between metacognition beliefs with mental health and academic achievement in male students of the city of Oshnaviyeh

نویسنده [English]

  • Zorar-Mohammad Amini
M A in psychology & Lecturer of Payame-Noor Unversity
چکیده [English]

This paper examines the relationship between metacognition beliefs and mental health and academic achievement in male high-school students of the city of Oshnaviyeh in the 2006-2007 school year. Among these, 210 students selected through cluster sampling. The instruments for this study were Goldberg & Hillier Metacognition Scale, and Cartwright, Hutton & Wells Mental Health Scale. For measuring academic achievement, the researcher applied the students average scores during the academic terms.

Results indicated that there is a significant relationship between metacognition and mental health. (p <0/01).     

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognition
  • mental health
  • academic achievement