رویکردی نو به فلسفۀ تعلیم و تربیت

نویسنده

استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

چکیده

فلسفه، روش درست اندیشیدن، راه خردمندانه زیستن، و کوشش برای شناختن هستی است. ما با انواع فراوانی از فلسفه، از جمله فلسفة دین، فلسفة هنر، فلسفة علم، فلسفة علوم گوناگون، و فلسفة تربیت روبه رو هستیم. همین فلسفة تربیت است که موضوع این مقاله است و بر آن است که دریافتهای سنتی از فلسفه، پاسخگویی کافی به واقعیت های زندگی روانی- تربیتی مردم در عصر حاضر را ندارد. همچنین، این مقاله بر آن است که ما نیازمند تفکر روشمند فلسفی و اندیشة درست در تعلیم و تربیت و راه و رسم زندگی انسانی هستیم و می توانیم آن را به همه، حتی به کودکان و نوجوانان دانش آموز، بیاموزیم مشروط بر آنکه موضوع مناسب، روش مناسب، زبان و ابزار مناسب، و موقعیت مناسب را برای این آموزش ها بشناسیم و به کار گیریم. این مقاله نشان می دهد که تعلیم و تربیت ما اگر بر فلسفه ای روشن و رهایی بخش متکی باشد، کودکان و نوجوانان و جوانان ایران خواهند توانست در مورد دیدگاه های متفاوت و در مورد معنای زندگی خود در محیط محلی و ملی و جهانی به درستی بیندیشند و مهارت های خود را برای زندگی پاکیزه و انسانی گسترش دهند. برای دستیابی به چنین مقصودی، ما باید فهم خود از حکمت و خرد و دانش به طور عام، و فلسفة تعلیم و تربیت و روان شناسی تربیتی بطور خاص، و مناسب سازی اهداف و محتوا و روش و فرایند تعلیم و تربیت با زندگی در عصر حاضر را در یک نظام فکری روشن و رهایی بخش سازماندهی کنیم و، از این طریق، برنامه های آموزشی و درسی، کتب درسی و منابع آموزشی، روش های تدریس، و تربیت معلم را بازنگری کنیم. تحول ثمربخش در تعلیم و تربیت ایران، قبل از هرچیز، نیازمند چنین کوشش سترگی است و فرهیختگان و دانشمندان ایرانی باید توان خود را برای نظریه پردازی در فلسفة تربیتی جدید به کار گیرند تا چراغ راه چنین تحولی باشند. در این مقاله، تفکر فلسفی و آموزش روش اندیشة درست به کودکان و نوجوانان، فلسفة تعلیم و تربیت و کاستی های کنونی آن، مدل ترکیبی حکمت و خرد و دانش مورد نیاز برای تعلیم و تربیت در ایران، و جایگاه فلسفة خردگرایی مینوی و علمی در این مدل را توضیح داده ایم. هدف مقاله آن است که بتواند زمینة بهتری برای پاسخگویی به اساسی ترین ضرورت های زندگی روانی_تربیتی مخاطبان تعلیم و تربیت در ایران را، که به نظر ما آموزش جامع و کامل همگانی، تربیت هویت و شخصیت، آموزش درس اندیشیدن، و آموزش مهارت های زندگی است، فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new approach in philosophy of education

نویسنده [English]

  • Hossein Lotfabadi
(PhD) Professor of Educational Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Philosophy is the method of correct thinking, the way of wise living, and the effort for understanding the existence. We face a diverse range of philosophies such as philosophy of religion, philosophy of art, philosophy of science, philosophy of various sciences, and philosophy of education. It is this philosophy of education which is the subject of the article at hand and suggests that the traditional perceptions of philosophy do not have the enough capacities to response to the psycho-educational demands of peoples lives in the current era. This article also tries to show that we require systematic philosophical thinking and correct thinking in the education and human life-style and that we can teach it to everyone, even to child and young students, given we consider several things in doing so. The conditions that we need to consider in order to be successful in the above mentioned subject include our recognizing and utilizing the appropriate subject, the appropriate method, the appropriate language and tools, and last but not least the proper circumstances for these teachings.

This article states few related subjects in one glance. It states that if our education relied on an arranged and emancipatory philosophy, the Iranian children, youths, and young persons were enabled to think correctly about the meaning of their lives in a local, national, and international environment and to expand their skills for a sprucy, human life. To reach such goal we need to organize certain things in an intelligible and emancipatory system of thought. These include increasing our understanding of philosophy and wisdom and science in general, and philosophy of education in particular, and adjusting the goals, content, method, and process of education with life in the current world. As a result we would revise the educational and curriculum planning, the textbooks, the educational resources, the teaching methods, as well as the teacher training. This is the sort of huge effort which productive renovation in the Iranian education system requires before anything else. The Iranian intellectuals and scientists should utilize their strength for theory-making in new educational philosophy and be the lantern in this type of transformation.

In this article we have explained philosophical thought and the teaching of correct thinking method to children and youth, the philosophy of education and present deficiencies, the integrative model of philosophy, wisdom, and science which are all required for the education system in Iran, and the placement of philosophy of scientific and eternal wisdom in this model. The purpose of this article is to prepare a better ground for answering the most fundamental psycho-educational life needs of the addressees of education in Iran. We believe this to be comprehensive and complete public education, developing the identity and personality, teaching correct thinking, and teaching life skills to the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy
  • philosophy of science
  • philosophy of education
  • correct thinking
  • teaching philosophy to children
  • eternal wisdom
  • Public education
  • Education