انتظارات بجا و نابجا از فلسفه تربیت

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛

چکیده

در سده های گذشته، نفس دانش که با هدف کشف حقایق جهان هستی توسعه یافته بود، اهمیت زیادی داشت. این نگرش در قرن بیستم، به ویژه از نیمۀ دوم آن به تدریج تغییر یافت و جنبه کاربردی و سودمند دانش روز به روز نقش محوری پیداکرد؛ به طوری که امروز در دهه آغازین قرن بیست ویکم، تولید دانش- محور، اقتصاد دانش- محور و جامعه مطلع و در حال یادگیری از ملاک های توسعه یافتگی محسوب می شوند. ظهور مکتب عمل گرایی به ویژه پیشرفت گرایی که ارزش دانش را نه در حقیقی بودن یا تطابق آن با واقعیت بیرونی، بلکه در سودمندی و کارایی آن معرفی می کرد، نقش بسزایی در این تغییر نگرش داشته است (اوزمن و کراور، 1379:225). به دنبال آن، رشد و گسترش مدرنیسم و پسامدرنیسم که دستیابی به هرگونه حقیقت مطلق را ناممکن دانسته و آن را امری نسبی و متکثر تلقی کرد، باعث شد تا سودمندی و کارکرد علوم و معارف مختلف بیش از ارزش آن ها در بیان حقایق مورد توجه مجامع و محافل علمی قرار گیرد. این امر به نوبه خود باعث شد از فلسفه و به تبع آن فلسفه تربیت انتظارات مشابهی شکل بگیرد و این شاخه از معارف بشری به سمت و سوی کاربردی شدن و سودمندی پیش رود. این طرز تلقی، نه تنها در محافل علمی، بلکه در میان سیاست گزاران و برنامه ریزان تربیتی نیز رسوخ پیداکرد. فلسفه از آن جا که اساساً به مسائل بنیادی می پردازد و تحقیقات مربوط به آن نیز از نوع نظری است، به تدریج از دایره توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران تربیتی خارج شد. آنان که به شدت در پی توسعه و صنعتی شدن و نوسازی جامعه بوده و هستند موجب شدند که فلسفه و به طور کلی علوم انسانی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد؛ چرا که کارکرد و سودمندی آن به روشنی و وضوح علوم طبیعی و دانش فنی یا فناوری نیست. اگرچه عده ای از اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت برای کاربردی کردن و نشان دادن سودمندی آن تلاش های ارزشمندی به خرج دادند، اما این تلاش ها ظاهراً به اندازه ای که نظر منتقدان را جلب کند، مؤثر نیفتاد. این مقاله در پی آن است تا به آسیب شناسی این تفکر بپردازد و با توجه به اهمیت فلسفه تربیت، چه در سیاست گزاری و برنامه ریزی و چه در پژوهش های تربیتی و فرایند یاددهی- یادگیری انتظارات بجا و نابجا را یاد آور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportune and inopportune expectations from the philosophy of education

نویسنده [English]

  • Isaa Ebrahimzadeh
(PhD) Associate professor of Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the past centuries, the knowledge itself, which had expanded with the aim of discovering the truth about the universe, was very important. This attitude was changed in the twentieth century especially in its second half. The applied and useful aspect of knowledge gained central role every day more than yesterday. It is such that today, in the first decade of the twenty-first century, the standards for being developed are items such as knowledge-centered production, knowledge-centered economy, and an aware and learning society.

The appearance of pragmatism school, especially progressivism, which consider the value of knowledge not in its being true or being in agreement with the outer reality but in its profitability and applicability, has had a considerable role in this change of attitude (Ozmen & Crawer, 2000: 225). Following this, something was going on in the scientific associations and circles: the development and expansion of modernism and post-modernism, which considered reaching any type of absolute truth impossible and rather a relative and plural matter, made the usefulness and applicability of sciences and learnings to gain more value than their worth in stating the truth. This matter in turn caused the formation of similar expectations from philosophy and as a result philosophy of education, leading this branch of human epistemology to move in the direction of being practical and applicable.

This assumption not only penetrated into the scientific associations but also among policy-makers and educational planners. Due to the fact that philosophy is mainly focusing on fundamental issues and its related researches are of the theoretical type, they eventually moved away from the attention of the educational planners and policy-makers. Those who seriously were and still are after expansion and industrialization and renovation of the society have caused philosophy and in general human sciences to be placed in the second level of important, because its function and profitability is not as clear and observable as natural sciences and the technical knowledge or technology.

Although a group of thinkers of philosophy of education made valuable efforts to make it practical and show its profitability, these efforts apparently were not as effective in getting the attention of the critics. This article is trying to work on pathology of this thought and to be a reminder of the opportune and inopportune expectations by paying attention to the importance of philosophy of education, be it in policy-making, planning, or educational researches and the teaching-learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of education
  • Epistemology
  • scientism
  • truth knowledge
  • Pragmatism
  • teaching-learning
  • Human Sciences
  • Educational Sciences