رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی

نویسنده

استاد فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران؛

چکیده

هدف از این مقاله اشاره به دشواری هایی است که در پیوند با روش های پژوهش در آموزش و پرورش مطرح شده اند. این دشواری ها توسط برو، پرینگ، بارنت و همرسلی مفهوم سازی شده، اما مؤلف این مقاله کانون توجه خود را بر ثنویت کاذب مورد نظر پرینگ معطوف کرده است. برای مواجهه با مساله ثنویت کاذب دو رویکرد پراگماتیک و پارادایمیک مورد بررسی قرار گرفته اند و مؤلف این نوشتار ضمن اتخاذ موضع پارادایمیک، نظریه رئالیسم استعلایی را بعنوان بدیلی مناسب برای حمایت از پژوهش علمی در قلمرو آموزش و پرورش معرفی نموده است. چنین اقدامی با این استدلال همراه شده است که روش علمی پژوهش در علوم تربیتی باید بر یک نظریه فلسفی مبتنی باشد. این نظریه فلسفی (رئالیسم استعلایی) به امکان دستیابی به شناخت مطلق پدیدارهای تربیتی متعهد نیست و می تواند به عنوان شالوده نظری روش علمی در علوم تربیتی مورد مداقه قرار گیرد. بدین ترتیب با استناد به مباحث مطروحه، مفاهیم ساختار و فاعلیت و نیز با نظر به موضع رئالیسم استعلایی، رویکرد پاراکمیت گرایی، به منزله راهی برای حل مساله ثنویت کاذب پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental realism and false dualism in educational research

نویسنده [English]

  • Bakhtiar Shabani Varaki
(PhD) Professor of Philosophy of education, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In the light of writings of Pring, Brew, Barnett and Hammersley in the last decade, and in relation to the application of empirical research methods in education, this paper offers a critique to pragmatic view and a corrective to the Pring’s paradigmatic viewpoint and recognizes transcendental realism as an alternative theory to underpin the use of scientific educational research method. The argument is made that the deployment of scientific research methods needs to be underpinned by a philosophical theory that does not commit to that the absolute knowledge of the educational phenomena is possible. Further to this, by discussing false dualisms between quantitative and qualitative approaches, and between structure and agency in relation to transcendental realist viewpoint, the paper offers a new approach to scientific educational research method titled “paraquantitativism”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of education
  • transcendental realism
  • false dualism
  • quantitative and qualitative approaches
  • absolute knowledge
  • empirical research methods
  • pragmatic view